Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Ocena, oczekiwania, aspiracje

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 227,  2013 r.

Środowisko mieszkaniowe w Polsce ulega szybkim przeobrażeniom. Począwszy od rozpoczęcia procesu transformacji w roku 1989 zmieniły się warunki ekonomiczne, techniczne i przestrzenne określające warunki zamieszkiwania. Powstała nowa zabudowa mieszkaniowa o wyższym standardzie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym w stosunku do domów i osiedli sprzed 1990 roku. Wzrosły aspiracje Polaków związane z zamieszkiwaniem oraz możliwości ich realizacji.

Książka prezentuje stan środowiska mieszkaniowego w polskich miastach oraz uwarunkowania tych zmian. Na podstawie badań empirycznych opisane zostały preferencje  mieszkaniowe Polaków w zakresie lokalizacji przyszłego lokum, dostępności najważniejszych usług, cech rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych siedliska, budynku i samego mieszkania. Preferencje mieszkaniowe ukazane zostały w kontekście oceny cech jakościowych obecnego środowiska mieszkaniowego przez jego użytkowników. Spojrzenie na aspiracje w zakresie zamieszkiwania przez pryzmat realiów dotychczasowego lokum pozwala ocenić ważność poszczególnych atrybutów środowiska mieszkaniowego i lepiej zrozumieć oczekiwania użytkowników wobec miejsca zamieszkania. Pokazuje też wagę doświadczenia w formowaniu opinii na temat jakości zamieszkiwania.

Ewa Stachura – architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej doktor habilitowany nauk technicznych; profesor w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Prowadzi wykłady, warsztaty i seminaria z obszaru architektury, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej oraz nieruchomości, a także komunikacji wizualnej dla stentów wyższych uczelni, członków stowarzyszeń biznesowych i deweloperów. Od 1991 roku właścicielka pracowni architektonicznej, autorka wielu projektów urbanistycznych, architektonicznych i wnętrzarskich, w tym domów mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz lokali handlowych i usługowych;  adaptacji i modernizacji budynków zabytkowych. Projektantka systemów identyfikacji wizualnej, reklam wielkoformatowych, współtwórczyni i konsultantka kampanii reklamowych. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe poświęcone architekturze mieszkaniowej w Polsce oraz zagadnieniom innowacyjności w architekturze. Autorka 3 książek naukowych, podręcznika akademickiego oraz wielu artykułów z dziedziny architektury, marketingu w nieruchomościach, komunikacji wizualnej

Spis treści:
Wstęp

I.WspółczesnaarchitekturamieszkaniowawPolscewybranezagadnienia

1. Polska architektura mieszkaniowa w latach 1945–1990

1.1. Uwarunkowania rozwoju polskiej architektury i urbanistyki w okresie powojennym          

1.2. Architektura mieszkaniowa i jej realizacje w latach 1945–1989 

1.3. Typologia zabudowy mieszkaniowej 1945–2010

2. Nowe formy miejskiej zabudowy mieszkaniowej po 1990 – próba klasyfikacj

II.CzynnikirozwojuśrodowiskamieszkaniowegowPolscepo1990roku

1. Ekonomiczne determinanty rozwoju mieszkalnictwa 

1.1. Globalny kontekst urbanizacji, paradygmat zrównoważenia 

1.2. Czynniki rynkowe warunkujące mieszkalnictwo w Polsce

2. Społeczno-kulturowe czynniki określające środowisko mieszkaniowe 

2.1. Wpływ czynników demograficznych na środowisko mieszkaniowe

2.2. Wpływ uwarunkowań psychologicznych na kształtowanie i odbiór przestrzeni mieszkaniowej                           

2.3. Społeczne czynniki warunkujące standard środowiska mieszkaniowego

2.4. Jakość środowiska mieszkaniowego w kontekście uwarunkowań kulturowych          

III.Badaniejakościśrodowiskamieszkaniowego,celeimetody

1. Środowisko mieszkaniowe jako przedmiot badań 

2. Przegląd metod badania środowiska mieszkaniowego

2.1. Źródła informacji o cechach środowiska mieszkaniowego 

2.2. Segmentacja polskich gospodarstw domowych zgłaszających popyt na domy i mieszkania 

3. Metoda badania warunków i aspiracji mieszkaniowych w Polsce

3.1. Cechy środowiska mieszkaniowego i ich typologia w kontekście badania obecnych warunków mieszkaniowych i oczekiwań w tym zakresie

3.2. Badanie oczekiwanych cech środowiska mieszkaniowego – wybór atrybutów 

IV.DomimieszkaniewewspółczesnejPolscewświetleprzeprowadzonychbadań        

1. Podstawy metodologiczne badania obecnych i oczekiwanych warunków zamieszkiwania       

2. Warunki mieszkaniowe w Polsce: typy własności a okres zamieszkiwania

3. Powierzchnia polskich mieszkań i domów jednorodzinnych w odniesieniu do typów zabudowy w świetle badań

4. Ocena atrakcyjności lokalizacji domu/mieszkania przez respondentów – uczestników ankiety

5.  Cechy standardu rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w budynku, zespole mieszkaniowym i w jego otoczeniu w ocenie uczestników badań

 

6. Ocena cech standardu mieszkania 

 

7. Wnioski 

 

CzęśćgrafIcznaobecnemodelezamIeszkiwania

 

Typy zabudowy. Domy jednorodzinne. Domy wielorodzinne 

 

Typy zabudowy – domy jednorodzinne

 

Typy zabudowy – domy wielorodzinne 

 

Elastyczne mieszkanie: małe średnie i duże mieszkanie dla małej, średniej i dużej rodziny 

 

V.PreferencjemieszkaniowePolaków:aspiracjeioczekiwania.Wynikibadańempirycznych

 

1. Mieszkanie na mapie miasta i dzielnicy: dostępność usług, atrakcyjność i wizerunek miejsca

 

2. Urbanistyczne i architektoniczne atrybuty miejsca zamieszkania: osiedla, zespołu mieszkaniowego, budynku 

 

2.1. Układ urbanistyczny osiedla 

 

2.2. Zagospodarowanie terenu osiedla i bezpośredniego otoczenia budynku

 

2.3. Architektura osiedla 

 

2.4. Standard rozwiązań architektonicznych w budynku 

 

2.5. Społeczne aspekty zamieszkiwania w osiedlu 

 

3. Mieszkanie i jego wyposażenie

 

3.1. Preferowany typ zabudowy, usytuowanie mieszkania w budynku 

 

3.2. Ważność cech standardu mieszkania 

 

3.3. Preferowana powierzchnia mieszkania 

 

3.4. Dyspozycja przestrzenna mieszkania – oczekiwane pomieszczenia

 

4. Wnioski 

 

Częśćgraficznaoczekiwanemodelezamieszkiwania

 

Preferencje związane z budynkiem i jego otoczeniem 

 

Preferencje mieszkańców w zależności od dochodu i miejsca zamieszkania

 

Preferencje związane z powierzchnią i rozplanowaniem mieszkania

 

VI.aspiracjemieszkaniowenatleobecnegostandarduzamieszkiwanianapodstawiebadań 

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Anekskwestionariuszankiety