Systemy wentylacji pożarowej garaży: Projektowanie, ocena, odbiór. Wytyczne

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 42,00 zł

ISBN 978-83-249-6792-6

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 68, 2015 r.

Systemy wentylacji pożarowej garaży są ważną częścią ogółu systemów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom obiektu w czasie pożaru. W opracowaniu przedstawiono podstawy merytoryczne projektowania tego typu systemów, ich oceny i odbioru. Wytyczne są adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców systemów wentylacji pożarowej, jednak mogą służyć także inwestorom, innym uczestnikom procesu powstawania systemu czy funkcjonariuszom publicznym odpowiedzialnym za ich odbiór. Głównym tematem pracy są garaże zamknięte, przeznaczone do parkowania samochodów osobudowych, z wyłączeniem obiektów z zastosowanymi urządzeniami do magazynowania pojazdów. W wytycznych podano minimalne wartości parametrów architektonicznych, w których zaprojektowanie skutecznego systemu wentylacji pożarowej nie przysparza trności (wysokość oraz powierzchnię). Odnośnie do obiektów niespełniających tych wymagań przedstawiono zalecenia pozwalające na poprawę skuteczności działania systemów oraz kompleksową metodologię oceny przyjętych rozwiązań. We wstępie wytycznych przedstawiono krótkie wprowadzenie do projektowania, obejmujące podstawy formalno-prawne wykorzystania systemów wentylacji pożarowej, zakres dokumentu oraz wykorzystywaną w nim terminologię. W kolejnym rozdziale omówiono podział samoczynnych urządzeń oddymiających stosowanych w garażach na systemy przewodowej wentylacji oddymiającej i systemy wentylacji strumieniowej, które z kolei podzielono na systemy oczyszczania z dymu i systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. W obszerny sposób przedstawiono zasady działania poszczególnych rozwiązań oraz ich przeznaczenie. W kolejnych czterech rozdziałach wytycznych omówiono zasady projektowania systemów wentylacji pożarowej garaży. Podano wymagania ogólne ważne dla każdego rodzaju systemu wentylacji pożarowej, np. odnoszące się do sposobu doprowadzenia powietrza kompensacyjnego, doboru klas elementów wchodzących w skład systemu, kryteriów oceny skuteczności działania systemów czy towarzyszących projektowi obliczeń ewakuacji osób. W rozdziałach poświęconych każdemu z systemów przedstawiono wymagania szczegółowe, w tym minimalne wartości wydajności systemu, sposoby rozmieszczania elementów systemu czy typowe scenariusze działania poszczególnych systemów. Po części dotyczącej projektowania przedstawiono zasady prowadzenia analiz CFD rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w garażach. Analizy takie służą ocenie systemów wentylacji pożarowej garaży, jednak ich wiarygodność w dużym stopniu zależy od przyjętych założeń i warunków brzegowych. Poza podaniem domyślnych wartości różnych kluczowych parametrów w pracy przedstawiono również zalecenia dotyczące oceny wyników analiz. Na końcu zamieszczono wytyczne w zakresie prowadzenia prób odbiorowych z wykorzystaniem metody gorącego dymu. W odróżnieniu od innych dostępnych w literaturze zaleceń, w niniejszym opracowaniu odniesiono się głównie do jakościowej oceny działania systemu w oderwaniu od pomiarów ilościowych. W czasie prób z gorącym dymem weryfikacji podlega nie tylko działanie systemu wentylacji pożarowej, ale wszystkich innych powiązanych z nim systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

Spis treści

Streszczenie  

Summary  

1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

1.3. Terminy i definicje

2. Systemy wentylacji pożarowej garaży 

2.1. Informacje ogólne

2.2. Źródła wiedzy technicznej w zakresie wentylacji pożarowej garaży 

3. Ogólne wymagania stawiane systemom wentylacji pożarowe

3.1. Dobór systemu 

3.2. Doprowadzenie powietrza kompensacyjnego

3.3. Uproszczony scenariusz działania systemu 

3.4. Klasy skuteczności dział ania elementów systemu 

3.5. Ewakuacja osób i kryteria oceny systemu

4. Przewodowy system wentylacji oddymiającej

4.1. Wyznaczanie wymaganej wydajności systemu

4.2. Podział  przestrzeni garażu na strefy dymowe 

4.3. Rozmieszczenie krat wyciągowych

5. System wentylacji strumieniowej działający jako system oczyszczania z dymu 

6. System wentylacji strumieniowej działający jako system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

6.1. Wymiarowanie systemu 

6.2. Podział  garaż u na strefy dymowe i rozmieszczenie urządzeń  

6.3. Scenariusz dział ania systemu 2

7. Analizy CFD rozprzestrzeniania się  dymu i ciepła w garażach

7.1. Metoda CFD 

7.2. Etapy analizy CFD 

7.3. Zakres analizy i dobór scenariuszy 

7.4. Wymagania dla wykorzystywanych narzę dzi obliczeniowych 

7.5. Raport z przeprowadzonej analizy CFD oraz przedstawienie wyników obliczeń 

8. Rozruch i odbiór systemów wentylacji pożarowej 

8.1. Uwarunkowania prawne odbioru budynku

 8.2. Ogólne zasady prowadzenia prób z gorącym dymem 

8.3. Elementy oceniane w czasie próby

8.4. Kryteria oceny 

8.5. Dokumentacja prób z gorącym dymem 

8.6. Bezpieczeństwo w czasie prób z gorącym dymem 

9. Bibliografia