Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Wydanie III

ISBN 978-83-7207-907-7
Oprawa:
 miękka, Format: 20x27 cm, Stron: 416 plus 52, 2010 r., 3 popr. i uzupełnione

W pracy omówiono problematykę budowy miasta. Wyjaśniono zasady jego struktury przestrzennej i budowy poszczególnych elementów programu urbanistycznego (także ich powiązań funkcjonalnych). Wyeksponowano wartości nadrzędne dziedzictwa kulturowego i kontekst przyrodniczy, a także omówiono procesy rozwoju miast i ich umiejscowienie w planowaniu przestrzennym oraz podstawową legislację. Specjalną uwagę poświęcono problemom mieszkalnictwa (od kształtowania się jednostek mieszkaniowych po zagadnienia dotyczące polityki mieszkaniowej).


Spis treści:
WSTĘP

ROZDZIAŁ I
ŚRODOWISKO, PRZESTRZEŃ, MIEJSCE
1.1. Środowisko
1.2. Przestrzeń
1.3. Miejsce

ROZDZIAŁ II
MIASTO I JEGO PRZESTRZENNA STRUKTURA
2.1. Definicja miasta
2.2. Struktura przestrzenna miasta

ROZDZIAŁ III
GENEZA WSPÓŁCZESNEGO MIESZKALNICTWA - KSZTAŁTOWANIE SIĘ JEDNOSTKI MIESZKANIOWEJ
3.1. Wpływ rewolucji przemysłowej na środowisko zamieszkania
3.2. Socjalistyczne koncepcje uszczęśliwiania lności
3.3. Koncepcje uzdrawiania miast przez ich przestrzenną strukturalizację
3.4. Środowisko zamieszkania a możliwość sterowania lzkimi zachowaniami 
3.5. Procesy dezurbanizacyjne jako wyraz indywidualizacji potrzeb życiowych

ROZDZIAŁ IV
PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI SĄSIEDZKIEJ W OSIEDLU
    4.1. Związki formalne i nieformalne w środowisku zamieszkania
    4.2. Społeczny charakter przestrzeni
    4.3. Warunki powstawania przestrzeni sąsiedzkiej

ROZDZIAŁ V
ZASADY WYMIAROWANIA PRZESTRZENI OTWARTYCH W MIASTACH
    5.1. Struktura użytkowania przestrzeni miejskiej
    5.2. Wskaźniki wykorzystania przestrzeni miejskiej
    5.3. Wzajemne sytuowanie budynków w przestrzeni miejskiej oraz ich odległości od urządzeń terenowych
    5.4. Przesłanki wymiarowania przestrzeni grupowych

ROZDZIAŁ VI
WYBRANE PROBLEMY POLITYKI MIESZKANIOWEJ
    6.1. Cele i zadania polityki mieszkaniowej
    6.2. Standaryzacja i normalizacja mieszkalnictwa
    6.3. Kalkulacja kosztu usługi mieszkaniowej
    6.4. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce

ROZDZIAŁ VII
WARTOŚĆ ZABUDOWY I JEJ OCHRONA
    7.1. Proces budowlany
    7.2. Przesłanki i koncepcje modernizacji zespołów mieszkaniowych
    7.3. Krajowe kierunki modernizacji zespołów osiedlowych
    7.4. Zabytki urbanistyki

ROZDZIAŁ VIII
INFRASTRUKTURA USŁUGOWA W MIEŚCIE
    8.1. Infrastruktura miejska
    8.2. Usługi
    8.3. Usługi typu socjalnego i administracji publicznej
    8.4. Usługi typu komercyjnego
    8.5. Usługi centrotwórcze
    8.6. Rola usług w tworzeniu przestrzeni publicznych

ROZDZIAŁ IX
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEŚCIE
    9.1. System infrastruktury komunikacyjnej
    9.2. System infrastruktury sanitarnej
    9.3. System infrastruktury energetycznej
    9.4. Organizacja przestrzenna infrastruktury technicznej

ROZDZIAŁ X
PROBLEMY PRZEBUDOWY ŚRÓDMIEŚĆ
    10.1. Geneza powstawania śródmieść
    10.2. Centrum miasta a jego śródmieście
    10.3. Konflikty występujące w śródmieściu
    10.4. Delimitacja obszaru śródmieścia
    10.5. Przebudowa układu komunikacyjnego w śródmieściu
    10.6. Procesy przekształceniowe zachodzące w śródmieściach samoczynnie
    10.7. Planowanie przebudowy śródmieść

ROZDZIAŁ XI
ZIELEŃ W SYSTEMIE PRZESTRZENI OTWARTYCH
    11.1 Ogród
    11.2. Tereny aktywne biologicznie
    11.3. Jakość użytkowa zieleni miejskiej
    11.4. Tworzywo roślinne

ROZDZIAŁ XII
STREFA PRACY W MIEŚCIE
12.1. Kierunki zmian w strukturze pracy
12.2. Przestrzenna organizacja pracy
12.3. Sektory gospodarcze
12.4. Potrzeby terenowe związane z pracą
12.5. Miejska dzielnica przemysłowa

ROZDZIAŁ XIII
PROCES ROZWOJU MIASTA
13.1. Rozwój przestrzenny
13.2. Rozwój zrównoważony
13.3. Prawa rządzące rozwojem
13.4. Prawo koncentracji
13.5. Prawo minimalizacji wysiłku
13.6. Prawo otwartości systemu
13.7. Prawo nierównomierności rozwoju podsystemów
13.8. Prawo dyfuzji zagospodarowania
13.9. Prawo sukcesji
13.10. Inne prawa rozwojowe

ROZDZIAŁ XIV 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
14.1. Planowanie miast
14.2. Planowanie przestrzenne jako narzędzie polityki przestrzennej
14.3. Sterowanie rozwojem miasta

ROZDZIAŁ XV
OPRACOWANIA PLANISTYCZNE
15.1. Sposoby planowania
15.2. Strategie rozwojowe
15.3. Planowanie przestrzenne
15.4. System planowania przestrzennego Rzeczypospolitej Polskiej

O TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKĄ
NIEKTÓRE POJĘCIA STOSOWANE W URBANISTYCE
WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE BIBLIOGRAFICZNE OPUBLIKOWANE W JĘZYKU POLSKIM