Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Trwałość budynków i budowli

Wydawnictwo: DWE
Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
58,00 zł
Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 337, 2012 r., fotografie i rysunki czarno-białe

Ze względu na różną trwałość obiektów budowlanych wiek XXI stał się dla budownictwa w dużej mierze wiekiem napraw i rehabilitacji. Wraz z kurczeniem się terenów budowlanych wzrost tego typu działań jest nieunikniony. Utrzymujący się światowy kryzys ekonomiczny nadal hamuje znaczący wzrost nowych inwestycji, dzięki czemu również przyczynia się do tej sytuacji. Zarówno naturalnie starzejąca się tkanka budowlana, jak i niestety coraz częściej obiekty nowe obarczone są błędami projektowymi czy wykonawczymi. Dobrze jest, jeśli błędy te są zauważone w trakcie realizacji obiektów gorzej, gdy ujawniają się dopiero w okresie ich użytkowania. (...)

Pozycja ta aktualizuje wiedzę o wybranych osiągnięciach w dziedzinie trwałości budynków i budowli. Spektrum przedstawionych zagadnień jest szerokie od badania cech technicznych materiałów już znanych i powszechnie stosowanych (np.: mrozo odporność betonów), a także materiałów nowoczesnych (tj. kompozyty i fibrokompozyty cementowe oraz masy SBS), poprzez nowoczesne analizy układów konstrukcyjnych obciążonych zarówno statycznie jak i dynamicznie, do praktycznych aspektów trwałości w przypadku architektury i budownictwa, konstrukcji stalowych czy żelbetowych. Podstawiono także zagadnienia trwałości w przypadku wpływu takich środowisk, jak oleje mineralne czy jony metali ciężkich. Ciekawym zagadnieniem jest, przedstawione tu, zagadnienie budownictwa zrównoważonego w aspekcie trwałości i dobrej praktyki. Przedstawiono także tak ważne dzisiaj zagadnienie jak prognozowanie trwałości obiektów, czy diagnostyki zjawisk korozyjnych (korozja wewnętrzna) w celu oceny trwałości konstrukcji betonowych. Ciekawym działem są praktyczne aspekty w przypadku konstrukcji stalowych, zwłaszcza trwałością w czasie pożaru.

W celu zachowania czytelności wprowadzono podział na dwa główne działy. W pierwszym zawarto podstawy naukowe, w drugim przedstawiono aspekty praktyczne trwałych trwałości. Treści podzielono na 18 rozdziałów. Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do stentów kierunków związanych z budownictwem.(...) ze wstępu

Spis treści: 

1. Podstawy naukowe 

1. Scientific bases 

Maciej BATOG, Zbigniew GIERGICZNY 

Badania mrozoodporności betonu – przegląd i porównanie metod badań i oceny 

Freeze-thaw resistance test of concrete – review and comparison of the test methods and the evaluation criteria 

Agnieszka ŚLOSARCZYK 

Fibrokompozyty cementowe – wybrane zagadnienia 

Fiber reinforced cement composites – selected problems 

Tomasz BŁASZCZYŃSKI, Maciej BŁASZCZYŃSKI 

Trwałość konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu  produktów ropopochodnych 

Durability of RC structures in cre oil products environment

Magdalena ŁASECKA-PLURA, Jerzy RAKOWSKI

Metoda równań różnicowych w analizie układów jednowymiarowych  z zaburzeniami regularności dyskretyzacji 

Difference equation method in the analysis of one-dimensional systems  with disturbance of regular discretization 

Maciej PRZYCHODZKI, Roman LEWANDOWSKI 

Metoda roju cząstek w optymalizacji macierzy wagowych  układu aktywnej redukcji drgań 

Particles swarm method in optimization of weighting matrices in the system of vibration reduction 


2. Aspekty praktyczne 

2. Practical aspects 

2.1. Architektura i budownictwo  

2.1. Architecture and construction 

Zbigniew BROMBEREK 

Budownictwo zrównoważone w aspekcie trwałości 

Sustainable construction in terms of durability

Tomasz BŁASZCZYŃSKI, Aldona ŁOWIŃSKA-KLUGE 

Prognoza trwałości obiektu budowlanego na przykładzie 

Forecast of building's durability - an example 

Monika SIEWCZYŃSKA 

Wpływ balkonowych mostków termicznych na parametry termiczno-wilgotnościowe ściany zewnętrznej 

Influence of balcony thermal bridges on thermal-humidity parameters of external walls 

Krzysztof ZIELIŃSKI, Maria RATAJCZAK, Laura PAWLIK  

Określanie zawartości SBS-u w miękkich oraz twardych asfaltach metodą spektrofotometryczną w zakresie średniej podczerwieni 

Determination of SBS content in hard and soft bitumen by means of spectrophotometric methods in mid-infrared (IR) range 

Krzysztof ZIELIŃSKI, Michał BABIAK  

Starzenie asfaltów zawartych w hydroizolacyjnych wyrobach budowlanych 

Ageing of asphalts contained in hydro-insulation construction products 

2.2. Budownictwo stalowe

2.2. Steel construction 

Maciej SZUMIGAŁA, Łukasz POLUS 

Obliczanie temperatury krytycznej oraz ocena odporności ogniowej stalowych belek w stropach odcinkowych 

Calculation of critical steel temperature and fire resistance  of steel beams in the ceramic arc-plate-beam floor 

Michał MALENDOWSKI 

Obliczanie pola temperatur wewnątrz-przekrojowych w czasie pożaru dla rurowych elementów zespolonych stalowo-betonowych, w których beton stanowi wypełnienie 

Calculation of temperature fields in cross-sections of tubular concrete filled columns in case of fire 

Maciej SZUMIGAŁA, Łukasz POLUS 

Obliczenia masztu za pomocą modelu 2D i 3D – porównanie 

Comparison of designing of masts using 2D and 3D model 

Olga KAWA 

Analiza numeryczna połączenia cienkościennego słupa stalowego o przekroju SIGMA z blachą podstawy słupa 

Numerical sty of connection of thin walled steel column with a base plate

2.3. Budownictwo żelbetowe 

2.3. RC construction 

Anna KRÓL 

Wpływ metali ciężkich na właściwości kompozytów cementowych w aspekcie ich trwałości 

Influence of heavy metal ions on the properties of cement-based composites in terms of durability 

Tomasz BŁASZCZYŃSKI, Aldona ŁOWIŃSKA-KLUGE 

Diagnostyka konstrukcji betonowych w przypadku korozji wewnętrznej betonu 

Diagnostics of concrete structure in case of concrete internal corrosion 

Aldona ŁOWIŃSKA-KLUGE, Teresa KANTEL  

Wpływ obróbki trybochemicznej dodatków typu drugiego na kształtowanie wybranych właściwości kompozytów cementowych, 

na przykładzie żużla wielkopiecowego 

The effect of tribochemical treatment of second type additives on controlling selected properties of cement composites, on the example of blast furnace slag 

Michał GROCHAL, Maciej PRZYCHODZKI, Przemysław WIELENTEJCZYK  

Analiza smukłych słupów żelbetowych według teorii drugiego rzędu i wytycznych PN-EN 1992-1-1:2004 

The second order theory analysis of slender reinforced concrete columns using PN-EN 1992-1-1:2004 outlines 

Indeks autorów 

Author index