Tworzywa ceramiczne. Ćwiczenia laboratoryjne

  • 29,00 zł 20,00 zł

ISBN: 978-83-7814-233-1

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 126, 2014 r.


Skrypt przeznaczony do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów „Materiały ceramiczne i metody ich wykonywania” oraz „Materiałoznawstwo”. Ponieważ poszczególne ćwiczenia poprzedzono wstępem merytorycznym, może być wykorzystywany przez stentów różnych kierunków mechanicznych, mechatroniki i inżynierii materiałowej.

Spis treści:

Przedmowa

1. Badanie stabilności układów koloidalnych oraz wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek fazy rozproszonej i potencjału dzeta

1.1. Pojęcia podstawowe

1.2. Badanie wielkości cząstek

1.2.1. Pojęcie rozpraszania światła

1.2.2. Technika dyfrakcji laserowej

1.2.3. Dynamiczne rozpraszanie światła

1.2.4. Pomiar wielkości cząstek

1.3. Potencjał dzeta

1.3.1. Podwójna warstwa elektryczna

1.3.2. Mechanizm powstawania ładunku elektrycznego na granicy faz ciało stałe-ciecz

1.3.3. Pojęcie potencjału dzeta

1.3.4. Potencjał dzeta a stabilność układów koloidalnych

1.3.5. Zjawiska elektrokinetyczne

1.3.6. Pomiar potencjału dzeta

Literatura uzupełniająca 

2. Badanie wybranych właściwości fi zycznych adsorbentów metodą sorpcji fi zycznej gazu 

2.1. Pojęcie adsorpcji 

2.2. Izotermy fi zysorpcji gazu na powierzchni ciała stałego 

2.3. Metody stosowane w badaniu wybranych właściwości fi zycznych adsorbentów 

2.4. Wyznaczanie powierzchni właściwej

2.4.1. Metoda Langmuira 

2.4.2. Metoda BET 

2.5. Analiza porowatości adsorbentów

2.5.1. Klasyfi kacja wielkości porów

2.5.2. Wyznaczanie rozkładu wielkości porów i średniej wielkości poru metodą BJH

2.5.3. Wyznaczanie objętości mezoporów metodą BJH i mikroporów metodą t

2.5.4. Określanie kształtu porów 

Literatura uzupełniająca 

3. Wybrane zagadnienia procesu wytwarzania materiałów ceramicznych 

3.1. Formowanie

3.2. Spiekanie

3.2.1. Technika procesu spiekania

3.2.2. Spiekanie – proces transportu masy

3.2.3. Model spiekania

3.2.4. Temperatura spiekania

3.2.5. Czas spiekania

3.2.6. Atmosfera spiekania

3.2.7. Wielkość i kształt ziaren

3.2.8. Metody badania procesu spiekania

Literatura uzupełniająca 

4. Badanie mikrostruktury materiałów ceramicznych 

4.1. Wprowadzenie

4.2. Ilościowe badania stereologiczne

4.3. Badania struktury porów 

4.3.1. Porozymetria rtęciowa

4.3.2. Rys historyczny i podstawy teoretyczne porozymetrii rtęciowej 

4.3.3. Technika pomiaru 

4.3.4. Ograniczenia porozymetrii rtęciowej i porównanie z innymi technikami

Literatura uzupełniająca

5. Badanie wybranych właściwości fi zycznych materiałów ceramicznych

5.1. Gęstość, porowatość i nasiąkliwość 

5.2. Moduły sprężystości 

5.3. Twardość 

5.4. Kruchość 

5.5. Wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie i zginanie 

Literatura uzupełniająca 

6. Wytwarzanie tworzyw ceramicznych do zastosowań biomedycznych

6.1. Wprowadzenie

6.2. Ceramika tlenkowa jako biomateriał

6.3. Wytwarzanie i zastosowanie porowatej bioceramiki korundowej

Literatura uzupełniająca