Urbanizacja na świecie

Okładka: miękka, Format: 16,5x24 cm, Stron: 50, 2007 r., liczne tabele, schematy i rysunki

Problematyka badawcza miast jest bardzo ważna i niezwykle aktualna, ponieważ Ziemia stała się planetą miast, a urbanizacja to jeden z najbardziej widocznych procesów obejmujących współczesną cywilizację. Obserwuje się zarówno jej skutki pozytywne, jak i negatywne, np. nadmierny wzrost aglomeracji miejskich, megalopolis. Ma ona duży wpływ na dynamikę i strukturę społeczną oraz na warunki życia lnosci. Charakter urbanizacji jest odbiciem stosunków społeczno-ekonomicznych i politycznych, w jakich ona zachodzi. Jej niekontrolowany przebieg w niektórych krajach (zwłaszcza rozwijających się) pogłębia rozbieżności społeczne.

Celem niniejszej pracy jest zapoznanie czytelnika z tematyką światowej urbanizacji, w której opisano:

- różnice w jej poziomie w różnych częściach naszego globu;

- odmienności procesu i przejawów urbanizacji, jej fenomenu;

- potęgę miast w procesach integracyjnych, globalizacyjnych, megalopolizacji świata;

- miastocentryczny model gospodarki światowej

- pozytywne i negatywne przejawy urbanizacji w różnych zakątkach naszego globu.

Analizę procesu urbanizacji autorka przeprowadziła na podstawie materiałów zebranych dla 214 państw świata. Zakres czasowy opracowania jest bardzo szeroki - obejmuje zarówno początki kształtowania się miast i koncentracji w nich lności, jak i przedstawia przebieg procesu urbanizacji w chwili obecnej. Główny nacisk położono jednak na ostatnie 60 lat, kiedy urbanizacja przybrała wyraźnie na sile. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i stentów geografii, socjologii, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, stosunków międzynarodowych i ekonomii.

Daniela Szymańska jest profesorem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownikiem Zakładu Stiów Miejskich i Rekreacji Instytutu Geografii UMK. Specjalizuje się w badaniach procesów i struktur osadnictwa miejskiego, zagadnień lnoœciowych i metodologii geografii. Jest autorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, książek i ekspertyz społeczno-gospodarczych. Odbyła staże naukowe na uniwersytetach zagranicznych, m.in. półroczny staż w Leeds University, ponadto we Francji, w Berlinie, na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie, w Irkucku, Jakucji, w krajach nadbałtyckich, Czechach, Kijowie, w krajach azjatyckich. Posiada znaczny dorobek dydaktyczny, wypromowała kilku doktorów i wielu magistrów (geografii i socjologii). Prowadzi wyminę naukową (pracowników i stentów) z uniwersytetami w Paryżu, Orleanie, Trieście, Dreźnie, Amsterdamie, Porto, Madrycie, Kłajpedzie, Wilnie, Ostrawie. Jej hobby to geografia, podróże, sport i muzyka jazzowa.

 

Spis treści:

1. Wstęp
2. Powstanie i rozwój miasta

2.1. Definicja miasta - złożoność zagadnienia

2.2. Powstanie i rozwój miast

2.3. Koncentracja lności w miastach

3. Fenomen urbanizacji
3.1. Pojęcie urbanizacji, jej złożoność i wieloaspektowy wymiar
3.2. Zurbanizowanie świata - ujęcie globalne i kontynentalne
3.3. Urbanizacja - jej wielomiejski i wielkomiejski charakter
3.4. Znaczenie nowych miast w światowej urbanizacji 
3.5. Przebieg urbanizacji w wybranych krajach świata: Polsce, Rosji, Japonii i Brazylii
3.5.1. Niektóre zagadnienia urbanizacji w Polsce w drugiej połowie XX i na początku XXI w.
3.5.2. Wybrane zagadnienia urbanizacji w Rosji
3.5.3. Przebieg urbanizacji w Japonii
3.5.4. Cechy charakterystyczne urbanizacji w Brazylii.  
 

4. Ziemia - planeta wielkich miast

4.1. Koncentracja lności w dużych miastach

4.2. Proces megapolizacji i ważniejsze megalopolis świata

4.3. Wielkie miasta świata i ich znaczenie w procesach globalizacji i integracji

4.4. Miasta światowe. Miastocentryczny model gospodarki światowej 

4.5. Zróżnicowanie miast na podstawie wskaźnika rozwoju miasta (City Development Index)   
 

5. Problemy i konsekwencje urbanizacji (negatywne i pozytywne)

5.1. Zagrożenia wynikające z nadmiernej urbanizacji i problemy wielkich miast

5.2. Rozwiązywanie problemów wielkich miast na przykładzie Kurytyby

 
Aneks 

Literatura
Indeks rzeczowy