Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka
Autor: Pawłowski Wiesław
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
25,00 zł
ISBN 978-83-7283-677-9
Oprawa: miękka, Format: 165x235 cm, Stron: 118, Rok wydania: 2015 r., Ilustracje: liczne wzory i wykresy
 
 
Podręcznik wydany przez wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 
SPIS TREŚCI
 
1. WSTĘP
2. UWARUNKOWANIA PROCEDUR GEODEZYJNYCH
I KARTOGRAFICZNYCH WEDŁUG POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH 
2.1. Ustawy 
2.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” (z późniejszymi zmianami) 
2.1.2. Ustawa z dnia 7 maja 1989 r. – „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (z późniejszymi zmianami) 
2.1.3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – „O planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym” 
2.2. Rozporządzenia 
2.2.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. – „w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie”.
2.2.2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” 
2.2.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. „w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” .
2.2.4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. „w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych”
2.2.5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” 
2.2.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. „w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej”  
2.2.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”
2.2.8. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grnia 1996 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie” 
2.2.9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”
2.2.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. „w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczącej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” 
2.2.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
2.2.12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grnia 2011 r. „w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej” 
2.2.13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. „w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej” 
2.3. Podsumowanie
3. NORMY O SYMBOLU PN 
4. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE KSZAŁTOWANIA GEOMETRII BUDYNKÓW WEDŁUG STANDARDÓW ISO
4.1. Informacje ogólne
4.2. Koordynacja wymiarowa 
4.3. Wyrażanie dokładności wymiarowej
4.4. Tolerancje – ustalanie i kontrolowanie
4.5. Weryfikacja spełnienia tolerancji 
4.6. Procedury geodezyjne
5. PROCEDURY OCENY DOKŁADNOŚCI UŻYTKOWEJ INSTRUMENTÓW GEODEZYJNYCH 
5.1. Ogólna charakterystyka procedur testowych 
5.2. Niwelatory
5.3. Teodolity 
5.4. Dalmierze elektrooptyczne        
5.5. Tachimetry elektroniczne.
5.6. Niwelatory laserowe 
5.7. Pionowniki optyczne
5.8. Odbiorniki GNSS RTK 
6. KONCEPCJA WYKORZYSTANIA STANDARDÓW ISO W PRAKTYCE GEODEZYJNEJ 
7. KORELACJA UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE ZE STANDARDAMI ISO
8. ZAKOŃCZENIE 
LITERATURA 
SUMMARY