Uzdrowiska polskie

Oprawa: miękka, Stron: 166, Format: 17x24 cm, 2008 r., fotografie  kolorowe

W pracy podjęto próbę przedstawienia modelowych układów przestrzennych współcześni istniejących polskich założeń i ośrodków uzdrowiskowych z uwzględnieniem powiązań z terenami sąsiadującymi z ośrodkiem uzdrowiskowym lub miejscowością uzdrowiskową, przedstawiono również charakterystyczne rozwiązania założeń przestrzennych samych uzdrowisk. Przedstawiono współczesne kierunki rozwojowe uzdrowisk europejskich, czynniki determinujące atrakcyjność przestrzenną uzdrowiska oraz obecny kształt przestrzenny polskich uzdrowisk, a także niektóre zasady kreacji przestrzennej nowych założeń uzdrowiskowych w Polsce. Starano się wyjaśnić postawione problemy, opierając się na własnym warsztacie twórczym, biorąc pod uwagę teoretyczne ustalenia Autorki, będące wynikiem jej samodzielnych badań, prac naukowych realizowanych pod jej kierunkiem, jak i autorskich opracowań w różnych zespołach badawczych. Zamierzeniem niniejszej pracy było także sformułowanie wniosków przydatnych w architektoniczno-urbanistycznej praktyce projektowej oraz pracach samorządu gmin uzdrowiskowych.

Spis treści:
Wstęp
I. Podstawowe czynniki mające wpływ na kształtowanie przestrzeni uzdrowisk
1. Ustalenia teoretyczne
2. Terminologia
3. Czynniki lecznicze
Naturalne surowce mineralne
Środowisko przyrodnicze
Środowisko kulturowe miejscowości uzdrowiskowej i regionu
4. Rodzaje uzdrowiska i generalne wymagania dotyczące ich kształtowania
Kształt przestrzenny zdrojowiska
Potrzeby i wymagania wynikające z rodzaju uzdrowiska
Potrzeby i wymagania przestrzenne wynikające z niektórych profili leczniczych
Uwarunkowania przestrzenne uzdrowisk historycznych

II. Przestrzenne i organizacyjno-prawne uwarunkowania uzdrowisk i miejscowości uzdrowiskowych w Polsce
1. Lokalizacja i usytuowanie uzdrowisk w stosunku do terenów sąsiadujących
2. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego
Naturalne surowce mineralne występujące w Polsce
Charakterystyka klimatu
Profile lecznicze występujące w Polskich uzdrowiskach
Obszary chronione z uwagi na wartości przyrodniczo-krajobrazowego
Kondycja środowiska przyrodniczego w uzdrowiskach oraz terenach sąsiadujących
3. Uwarunkowania kulturowe i historyczne rozwoju przestrzennego
Charakterystyka rozwoju przestrzennego
Podstawowe etapy rozwoju przestrzennego uzdrowisk
Charakterystyka wartości kulturowej
4. Uwarunkowania komunikacyjne uzdrowisk
Dostępność komunikacyjna do istniejących uzdrowisk
Komunikacja wewnętrzna w polskich uzdrowiskach
5. Uwarunkowania organizacyjne i prawno-ekonomiczne funkcjonowania uzdrowisk w Polsce
Od roku 1918 od lat pięćdziesiątych
Druga połowa XX wieku
Współczesność

III. Układy przestrzenne założeń i ośrodków lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
1. Rodzaje powiązań przestrzennych założenia uzdrowiskowego z ośrodkiem osadnictwa stałego
2. Modelowe układy przestrzenne uzdrowisk i ośrodków leczniczych oraz miejscowości o dominującej funkcji lecznictwa balneologicznego
Modelowe propozycje powierzchniowe dla przestrzeni uzdrowisk
Szczegółowe propozycje programowo-przestrzenne nowych uzdrowisk
3. Charakterystyka przestrzenna głównych założeń uzdrowiskowych

IV. Możliwości i ograniczenia rozwoju uzdrowisk w Polsce na tle tendencji europejskich
1. Współczesne kierunki rozwoju uzdrowisk europejskich
2. Czynniki determinujące atrakcyjność przestrzenną układu zdrojowiskowego i całej miejscowości
3. Obecny kształt przestrzenny polskich uzdrowisk
4. Możliwości kreacji nowych założeń uzdrowiskowych w Polsce
Kierunki przekształceń i propozycje rozwoju uzdrowisk w regionach wielkich miast
Kierunki przekształceń uzdrowisk położonych w regionach tradycyjnie wypoczynkowych
Pożądane kierunki przekształceń
Literatura
Streszczenia
Spis rycin i tabel