Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Warunki techniczne budynków i procedury budowlane. Poradnik dla praktyków

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Autor: Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
119,00 zł

ISBN 978-83-8160-486-4

Okładka: twarda, Format: 24x30 cm, Stron: 312, 2019 r.,Stan prawny: 1 marca 2019 r.

Poradnik dla praktyków, w którym przeanalizowano proces uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Publikacja nie jest teoretycznym omówieniem przepisów, a wskazaniem w jaki sposób korzystać z nich w praktyce.

   W książce znajdziesz m.in.:

  • przykłady stanów faktycznych, które były przedmiotem postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej na terenie całego kraju, częściowo zobrazowane na rysunkach;
  • wzory pism dla inwestorów, projektantów i pełnomocników;
  • wzory decyzji i postanowień dla urzędników. 

Spis treści:

Wykaz skrótów 11
Wstęp 13
Rozdział 1. Warunki techniczne przed 1.01.2018 r. – potrzeba zmian 17
1.1. Uwagi wstępne 17
1.2. Zakres nowelizacji 19
Rozdział 2. Zmiany w warunkach technicznych w 2018 r. 29
2.1. Nowe definicje 29
2.1.1. Działka budowlana 30
2.1.2. Parking 34
2.1.3. Kondygnacja 38
2.1.4. Kondygnacja podziemna 39
2.1.5. Teren biologicznie czynny 41
2.2. Sytuowanie budynku na działce 44
2.2.1. Zasady ogólne 45
2.2.1.1. Okna i drzwi zamiast otworów okiennych i drzwiowych 45
2.2.1.2. Działka drogowa 48
2.2.1.3. Sposób pomiaru odległości 50
2.2.2. Sytuowanie budynku na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 51
2.2.3. Budynek przy granicy działki budowlanej 55
2.2.4. Sytuowanie budynków w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej 58
2.2.5. Budynek w pobliżu lasu 61
2.2.6. Odległości dla elementów budynku 69
2.2.7. Przesłanianie i nasłonecznienie 71
2.3. Parkingi i garaże dla samochodów 74
2.3.1. Zasady ogólne 74
2.3.2. Nowe zasady lokalizacji parkingów 77
2.3.3. Parkingi w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 81
2.3.4. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne 84
2.3.5. Wymiary stanowisk postojowych 84
2.4. Zagospodarowanie działki budowlanej 85
2.4.1. Miejsce do gromadzenia odpadów stałych 86
2.4.2. Uzbrojenie działki budowlanej 87
2.5. Bezpieczeństwo pożarowe budynków 90
2.5.1. Odporność pożarowa budynków 92
2.5.2. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowego 93
2.5.3. Drogi ewakuacyjne 93
2.5.4. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży 96
Rozdział 3. Warunki techniczne a pozwolenie na budowę 99
3.1. Zakres oceny projektu budowlanego 102
3.2. Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z warunkami technicznymi po nowelizacji 110
3.2.1. Naruszenia dotyczące sytuowania stanowisk postojowych 113
3.2.2. Problemy z obliczeniem powierzchni biologicznie czynnej 117
3.2.3. Sposób dokonywania pomiaru odległości przy sytuowaniu budynków 118
3.2.4. Jak wykorzystać sąsiedztwo działki drogowej 122
3.2.5. Problemy z sytuowaniem budynku przy granicy działki 125
3.3. Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu w innymi przepisami 129
3.4. Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 130
3.4.1. Treść postanowienia nakładającego obowiązek 131
3.4.2. Termin na usunięcie nieprawidłowości 135
3.4.3. Obowiązek usunięcia nieprawidłowości a nowelizacja warunków technicznych 138
3.5. Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych 141
3.6. Niezgodność projektu budowlanego z warunkami technicznymi  jako podstawa odwołania 144
Rozdział 4. Warunki techniczne a akty planistyczne 147
4.1. Ocena zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy 153
4.1.1. Budynek mieszkalny jednorodzinny 159
4.1.2. Zabudowa bliźniacza 161
4.1.3. Lokalizowanie inwestycji w strefach ochronnych 163
4.1.4. Autorskie definicje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 165
4.1.5. Niejasne przeznaczenie terenu 166
4.1.6. Geometria dachu 169
4.1.7. Kondygnacja z antresolą 170
4.2. Miejscowe plany wydane na podstawie warunków technicznych  sprzed 1.01.2018 r. 171
4.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sprzeczny z warunkami technicznymi 172
4.3.1. Odległość budynku od lasu 175
4.3.2. Liczba stanowisk postojowych 177
4.3.3. Zabudowa bezpośrednio przy granicy działki 178
4.4. Decyzja o warunkach zabudowy sprzeczna z warunkami technicznymi 179
Rozdział 5. Znaczenie warunków technicznych w postępowaniu zgłoszeniowym 187
5.1. Roboty budowlane wymagające zgłoszenia 190
5.2. Praktyczne problemy w stosowaniu przepisów do zgłoszeń 196
5.2.1. Określenie rodzaju inwestycji 196
5.2.2. Trwałe związanie z gruntem 198
5.3. Przykładowe inwestycje realizowane na zgłoszenie i niepodlegające reglamentacji prawnobudowlanej 201
5.3.1. Wiata 201
5.3.2. Kontener (techniczny) 204
5.3.3. Reklama 206
5.3.4. Budynek gospodarczy 209
5.3.5. Oranżeria 210
5.3.6. Ganek 212
5.3.7. Kojec dla psa 213
5.3.8. Inwestycje na terenie rodzinnych ogrodów działkowych 214
5.4. Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu 216
5.5. Roboty budowlane w budynkach istniejących 223
Rozdział 6. Naruszenie warunków technicznych jako podstawa wzruszenia decyzji 225
6.1. Naruszenie warunków technicznych jako przesłanka wznowienia postępowania 226
6.2. Naruszenie warunków technicznych jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji 230
6.2.1. Sytuowanie budynku 231
6.2.2. Dostęp do drogi publicznej 233
6.2.3. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 234
6.2.4. Szerokość drogi dojazdowej 235
6.3. Zbieg trybów wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji 236
Rozdział 7. Wzory pism, postanowień i decyzji 239
Wzór 1. Odpowiedź na postanowienie wzywające do objęcia terenem inwestycji całej działki ewidencyjnej 239
Wzór 2. Odpowiedź na postanowienie wzywające do usunięcia nieprawidłowości w zakresie stanowisk postojowych 241
Wzór 3. Odpowiedź na postanowienie nakazujące doprowadzenie projektu budowlanego do zgodności z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 243
Wzór 4. Odpowiedź na postanowienie wzywające do usunięcia nieprawidłowości w zakresie odległości budynku od działki drogowej 245
Wzór 5. Wniosek o zastosowanie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w brzmieniu sprzed 1.01.2018 r. 247
Wzór 6. Odpowiedź na postanowienie wzywające do usunięcia nieprawidłowości w zakresie zgodności z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 248
Wzór 7. Postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w zakresie zgodności z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 250
Wzór 8. Odpowiedź na postanowienie wzywające do przedłożenia analizy nasłonecznienia 253
Wzór 9. Postanowienie nakładające obowiązek przedłożenia analizy nasłonecznienia 255
Wzór 10. Odpowiedź na postanowienie wydane poza kompetencją organu administracji architektoniczno-budowlanej 258
Wzór 11. Postanowienie nakładające obowiązek doprowadzenia projektu budowlanego do zgodności z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 261
Wzór 12. Wyczerpujące postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 264
Wzór 13. Wniosek o wyjaśnienie treści postanowienia 270
Wzór 14. Wniosek o zmianę terminu usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 271
Wzór 15. Odwołanie od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 272
Wzór 16. Fragment decyzji dotyczący interpretacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez organy gminy 274
Wzór 17. Fragment decyzji dotyczący stosowania sprzecznych z prawem postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 276
Wzór 18. Decyzja utrzymująca w mocy sprzeciw 278
Wzór 19. Fragment decyzji dotyczący trwałego związania z gruntem 284
Wzór 20. Odpowiedź na postanowienie nakazujące zmianę lokalizacji wiaty 285
Wzór 21. Odpowiedź na postanowienie dotyczące urządzenia reklamowego 287
Wzór 22. Fragment decyzji dotyczący określenia obszaru oddziaływania inwestycji przez projektanta i organ administracji
architektoniczno-budowlanej 289
Wzór 23. Decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze 292
Wzór 24. Postanowienie zawieszające postępowanie wznowieniowe 298
Wzór 25. Decyzja umarzająca postępowanie wznowieniowe 301
Wykaz orzecznictwa 303
Wykaz rysunków 309