Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie 2009

Wydawnictwo: Polcen
Autor: Władysław Korzeniewski
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 456, 2009 r., z komentarzem i 145 rysunkami, wydanie 8 uaktualnione i rozszerzone

W poradniku zawarto m.in.: ujednolicony tekst rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyróżnieniem tytułów paragrafów i zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z pózn. zm.), rozszerzony komentarz do rozporządzenia wraz ze 145 rysunkami, wykaz aktów prawnych związanych z warunkami technicznymi
stanu prawny na dzień 1 stycznia 2009 r., indeks przedmiotowy oraz spis rysunków.

Komentarz do ww. rozporządzenia wyjaśnia, jak należy rozumieć przepisy w sprawie warunków technicznych, a także, jak zastosować je w praktyce. Zapewnia to zarówno wyjaśnienie przez Autora celów regulacji, które nie są wskazane w samym rozporządzeniu, jak i zilustrowanie ich na rysunkach i dokładne omówienie szczególnych przykładów ich zastosowania.

Komentarz daje zatem odpowiedzi na pytania, w jaki sposób należy spełnić wymagania dotyczące w szczególności:
1) przyłączenia działki budowlanej do sieci i jej uzbrojenia oraz zagospodarowania, obejmującego urządzenia budowlane niezbędne do użytkowania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym: dojścia i dojazdy od drogi publicznej, ogrodzenia, urządzenia sanitarne i gospodarcze, miejsca do parkowania samochodów osobudowych,
2) dojść, dojazdów i wejść do budynków przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych,
3) odległości zabudowy od granic działki budowlanej w zakresie oddziaływania obiektów budowlanych na sąsiednie nieruchomości,
4) warunków ruchu ogólnego w budynkach w formie schodów, pochylni i dźwigów przystosowanych również do ruchu osób niepełnosprawnych,
5) warunków użytkowych dla pomieszczeń, mieszkań i lokali użytkowych w zakresie oświetlenia dziennego i elektrycznego, nasłonecznienia, ogrzewania, wymiany powietrza, a także parametrów charakterystycznych rodzajów pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych,
6) warunków funkcjonalnych i technicznych dla garaży zamkniętych i otwartych, nadziemnych i podziemnych,
7) wyposażenia i warunków technicznych wykonania wszelkich instalacji w budynkach, wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia mediów, regulacji i bezpieczeństwa użytkowania,
8) warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynku w zależności od stosunków gruntowo-wodnych, sąsiedniej zabudowy i przeznaczenia budynku,
9) warunków bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz elementów budowlanych, instalacji i wykończenia w budynkach,
10) warunków bezpieczeństwa ewakuacji lzi i zwierząt hodowlanych z pomieszczeń i z budynków,
11) warunków bezpieczeństwa użytkowania budynków i elementów architektoniczno- budowlanych, takich jak: dachy, balkony, portfenetry i loggie, schody i balustrady, okna i świetliki,
12) ochrony od wpływów atmosferycznych oraz ochrony akustycznej i termicznej budynków.

Poradnik ten przeznaczony jest dla wszystkich uczestników procesu budowlanego jak m.in.:
inwestorów
projektantów (architektów, konstruktorów budowlanych, drogowców, mostowców, instalatorów sanitarnych i elektryków)
kosztorysantów
kierowników i majstrów budowy
inspektorów nadzoru budowlanego
funkcjonariuszy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

O autorze:
Mgr inż. architekt Władysław Korzeniewski w swej długoletniej praktyce zawodowej był m.in.: naczelnikiem Wydziału Projektów Budowlanych w Komitecie Budownictwa i Architektury, wicedyrektorem Departamentu Państwowego Nadzoru Budowlanego w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, dyrektorem Zespołu Technicznego Inwestycji w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Był również współorganizatorem i starszym wykładowcą w renomowanym Podyplomowym Stium Mieszkalnictwa Politechniki Warszawskiej. Jest autorem wielu publikacji w prasie zawodowej oraz książek fachowych, szczególnie z zakresu mieszkalnictwa i przepisów prawa budowlanego, w tym dwóch książek uhonorowanych nagrodą ministra.