Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.sklep.architekci.pl od 25 maja 2018 roku

Ochrona Danych Osobowych

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w ramach Sklepu określa POLITYKA PRYWATNOŚCI, na której treść  Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę. 

2. Dane dotyczące użytkowników Strony przetwarzane są przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca w odniesieniu do danych osobowych użytkowników Strony jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej zwane RODO). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Sprzedawcę w siedzibie administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.

4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Zbierane przez Sprzedawcę dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Sprzedawcy, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej zwane RODO).

6. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej zwane RODO) na zasadach szczegółowo określonych w  POLITYCE PRYWATNOŚCI. 

7. Sprzedawca w celu realizacji umów sprzedaży, może przekazywać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz innym podmiotom w tym podwykonawcom w celu sprawnej realizacji usług na rzecz Klienta na zasadach szczegółowo określonych w  POLITYCE PRYWATNOŚCI. 

8. Sprzedawca, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa udostępni posiadane dane osobowe na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Szczegółowe informacje o udostepnieniach danych zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI. 

9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres:Architekci w Polsce, Stępin 38B, 55-093 Stępin z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: sklep@architekci.pl wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”. 

 

Regulamin sklepu internetowego

www.sklep.architekci.pl do 25 maja 2018 roku

 

 

Niniejszy dokument stanowi Regulamin sklepu internetowego, działającego pod adresem www.sklep.architekci.pl, który prowadzony jest przez Rozalię Ottlewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Architekci w Polsce, Rozalia Ottlewska z siedzibą w Wołowie przy ul. Kazimierza Pułaskiego 3, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miejski Wrocławia pod numerem 100546, NIP 898-132-18-47.

 

 

DEFINICJE

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

a)    Regulamin – niniejszy regulamin.

b)    ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

c)    ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Dz.U.2014.827).

d)    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami);

e)    Sprzedawca - Rozalia Ottlewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Architekci w Polsce, Rozalia Ottlewska z siedzibą w Wołowie przy ul. Kazimierza Pułaskiego 3, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miejski Wrocławia pod numerem 100546, NIP 898-132-18-47.

f)      Klient – osoba zamawiająca towary za pośrednictwem Strony internetowej www.sklep.architekci.pl. Osoba ta może być zarówno Konsumentem, jak i osobą niebędącą Konsumentem, przy czym niektóre prawa wskazane w Regulaminie przysługują  jedynie Konsumentom.

g)    Sklep internetowy, Sklep - sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.architekci.pl.

h)    Konsument – osoba spełniająca warunki wskazane w art. 221 Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym temu przepisowi ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Dz.U.2014.827).

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego www.sklep.architekci.ploraz sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu - zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Strony www.sklep.architekci.pl.
 3. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi Regulamin na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.architekci.pl/webpage/regulamin.html,  a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 4. Sprzedaż produktów za pośrednictwem Strony następuje zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania ze Strony.
 6. Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie urządzeń spełniających następujące wymagania techniczne:
  1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  2. Procesor: 1 GHz
  3. RAM: 1 GB pamięci RAM
  4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
  6. Sterowanie: klawiatura, mysz
  7. Opcjonalnie: słuchawki
  8. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
  9. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

 

 

§ 2

Procedura składania zamówienia

 

 1. Zamówienia mogą być składane jedynie poprzez stronę internetową www. sklep.architekci.pl. Zamówienie polega na kliknięciu na stronie konkretnego przedmiotu przycisku „Dodaj do koszyka”, co przenosi Klienta na stronę z opcjami zamówienia, zawierającą opcje dostawy, opcje płatności  (zasady płatności i dostawy wskazano w §3 Regulaminu), szczegółowe podsumowanie wszystkich kosztów, jakie Klient będzie musiał ponieść w przypadku dokonania zamówienia, danymi Klienta oraz polem do wpisania ewentualnych uwag do zamówienia. Po kliknięciu na przycisk „Przejdź do potwierdzenia” Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem zamówienia. Zawarcie umowy następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze przyjęcie zamówienia rozpoczyna się po tym, jak ze sklepu dotrze od klienta e-mail z zamówieniem. W przypadku zamówień płatnych przelewem przyjęcie zamówienia rozpoczyna się po tym, jak na konto sklepu dotrze przelew za zamówione książki.
 3. Na życzenie Klienta do zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest dołączana do przesyłki.
 4. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod nr 071 389-30-33 lub faksem pod nr 071 389-30-33, lub e-mailem pod adresem sklep@architekci.pl najpóźniej w godzinę od zamówienia. W takim przypadku przesyłka nie będzie wysyłana, a umowa uważana jest za niezawartą. Nie narusza to możliwości odstąpienia przez Konsumenta od umowy w terminie i na warunkach wskazanych w §5 niniejszego Regulaminu oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane pocztą lub firmą kurierską. Konsument może natomiast od umowy odstąpić w terminie i na warunkach wskazanych w §5 niniejszego Regulaminu oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Jeśli Sprzedawca z różnych powodów (np. nakład wyczerpany) nie jest w stanie dostarczyć którejś z pozycji możliwe jest wysłanie zamówienia bez niej. W tej sytuacji powstała nadpłata jest zwracana tym samym kanałem jakim nastąpiła wpłata za zamówienie. 

 

§ 3

Zasady płatności i dostawy

 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Wyjątek od tej sytuacji: książki zagraniczne, ponieważ ich cena przy każdym zamówieniu z księgarni do Wydawcy jest różna. Dlatego może się różnić od ceny w zamówieniu, o ewentualnej zmianie ceny Klient zostaje powiadomiony mailowo (są to sytuacje bardzo rzadkie). Sytuacja taka nie dotyczy Konsumentów, których wiąże cena wskazana przy zamówieniu.  
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 

- przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;

- przelewem bankowym na konto sklepu: PKO BP 68 1020 5242 0000 2102 0210 6516,

- kartami kredytowymi i e-transferami za pośrednictwem Dotpay

Szczegółowe warunki i opcje płatności podawane są każdorazowo przy konkretnym zamówieniu.

 1. Sprzedawca każdorazowo obowiązany jest od uzyskania wyraźnej zgody Konsumenta na każdą dodatkową płatność, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Zgoda tak jest wyrażana poprzez akceptację formularza, o którym mowa w §2 ust. 1, w ramach którego w polu nr 3. „Koszty” wskazane zostają wszystkie koszty, które ma ponieść Konsument w ramach zamówienia.
 2. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i każdorazowo jest określony w zamówieniu.
 3. Przy każdym towarze podana jest dostępność – np. dostępność 24 godziny oznacza, że pozycja jest na magazynie i zostanie wysłana w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
 4. Termin otrzymania przesyłki oznacza termin liczony w następujący sposób: dostępność + czas dostawy. Przesyłki dostarczają: Poczta Polska i firma kurierska – określone przy składaniu zamówienia.

 

§ 4

Prawo konsumenta odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość (za pośrednictwem Strony), może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (wydania rzeczy rozumianej jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną prze niego osobę trzecią inną niż przewoźnik), a w umowach, które nie polegają na wydaniu rzeczy – od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem albo wysłać w formie mailowej na adres sklep@architekci.pl Odstąpienie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i znajduje się pod adresem: www.sklep.architekci.pl/webpage/zalacznik-nr-1.html
 2. Sprzedawca prześle niezwłocznie do konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone konsumentowi w taki sposób, w jaki dokonał zapłaty, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w szczególności poprzez przelew na konto bankowe konsumenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli jednak Sprzedawca nie zaproponował odbioru rzeczy bezpośrednio od konsumenta, zwrot może być wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają konsumenta.
 5. Konsument zobowiązany jest zwrócić rzecz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 6. Sprzedawca informuje, że ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności zaś w art. 38 tej ustawy. 

  Książki do zwrotu prosimy odesłać pod adresem:
  Architekci w Polsce, Rozalią Ottlewska
  Stępin 38B
  55-093 Stępin
  z dopiskiem (reklamacja lub zwrot)

 

 

§ 5

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane dotyczące użytkowników Strony przetwarzane są przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca w odniesieniu do danych osobowych użytkowników Strony jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Sprzedawcę w siedzibie administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Zbierane przez Sprzedawcę dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Sprzedawcy, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 5. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 6. Sprzedawca w celu realizacji umów sprzedaży, może przekazywać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz innym podmiotom w tym podwykonawcom w celu sprawnej realizacji usług na rzecz Klienta.
 7. Sprzedawca, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa udostępni posiadane dane osobowe na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres:Architekci w Polsce, Stępin 38B, 55-093 Stępin z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: sklep@architekci.pl wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”. 

 

 

§ 6

Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących zakupionych w Sklepie Produktów.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem sklepu: Architekci w Polsce, Stępin 38B
  55-093 Stępin
  . Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub rachunek lub inny dowód zakupu danego przedmiotu w Sklepie Sprzedawcy. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpływu.
 4. Towar niepełnowartościowy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta w piśmie zawierającym stanowisko Sprzedawcy w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie, a także pouczenie o trybie odwoławczym.
 6. Powyższe zapisy w żadnym zakresie nie uchybiają prawu konsumenta do zgłoszenia wad zakupionego przedmiotu lub usługi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś Kodeksu cywilnego

  Książki z reklamacji prosimy odesłać pod adresem:

  Architekci w Polsce
  Stępin 38B
  55-093 Stępin
  z dopiskiem (reklamacja lub zwrot)

 

§ 7
Zmiana Regulaminu

 

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego udostępnienia (opublikowania) na stronie http://www.sklep.architekci.pl/webpage/regulamin.html .
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 3. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 7 dni od ich udostępnienia na stronie wskazanej w ust. 1. 

 

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku składania zamówienia warunkiem jego złożenia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.
 3. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Ponadto Sprzedawca informuje, że konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez zastosowanie przepisów dotyczących alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji konsument może znaleźć na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 

§ 9

Inne

 

1. Sprzedawca informuje, że współpracuje z następującymi Wydawnictwami: 

ABE Marketing 
Actar 
Agencja Wydawnicza MZ 
Agora
Arkady 
Archi-Plus 
Atropos 
AVA 
Avedition 
Bellona 
Beta-Plus 
BIT 
Birkhauser 
Borussia 
Bosz 
bp 
Braun 
Buffi 
Carta Blanca 
CBS – Centrum Budownictwa Szkieletowego 
Centrum Manggha 
Collins Design 
Daab 
Dafa 
Dehon 
Delta 
DIG 
DWE - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 
DWN - Wydawnictwo Naukowe DWN 
Dom Publishers 
Egros
Elamed 
E-Medium 
Elipsa 
Filar 
Fundacja Dom Dostępny 
GWP 
Hachette 
Helion 
Harper Design 
Info Media 
Internews 
Intersoft 
Jacek Olesiejczuk 
Janusz Pachowski 
Kobra 
Kluszczyński 
KOBiDZ – Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
Księgarnia Świętego Wojciecha 
Księży Młyn
L&L 
Log InMedia 
MCK - Międzynarodowe Centrum Kultury 
MDM 
Migut Media 
Multico 
Murator 
Muza 
Muzeum Architektury 
Muzeum Narodowe w Poznaniu 
Muzeum Inzynierii 
Muzeum w Gliwicach 
Neriton 
ODDK
Ossolineum 
Palladium 
PAN – Polska Akademia Nauk 
PAT - Papieska Akademia Teologiczna 
PWSZS- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 
PAT - Papieska Akademia Teologiczna 
Petit 
Polcen 
Polski Cement 
Pro Architectura 
Prószyński i Spółka 
Przekładnia 
PWN 
PWSBiA - Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji 
Rolewski 
Rosikon 
Scholar 
Secesja 
Societas Vistulana 
Solis 
STO 
Studio Jasa 
Taschen 
Terytoria 
Te Neues 
Terytoria 
TMC 
Uniwersytet Łódzki 
Uniwersytet Zielona Góra 
Universitas 
Via 
Via Nova 
WAM 
WGP 
WKŁ - Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 
WNT - Wydawnictwo Naukowo Techniczne 
Wolters Kluwer 
Wydawnictwo UZG – Wydawnictwo Uniwersytetu Zielona Góra 
Wydawnictwo PCZ - Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 
Wydawnictwo PK - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 
Wydawnictwo PP - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 
Wydawnictwo PW - Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 
Wydawnictwo PWR - Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 
Wydawnictwo PŚ - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 
Wydawnictwo PŚl - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 
Wydawnictwo PS - Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej 
Wydawnictwo Sejmowe 
Wydawnictwo UAM - Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wydawnictwo UMK - Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika   w Toruniu 
Wydawnictwo UW - Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 
Wydawnictwo UWR - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 
Wydawnictwo WAM 
Śląsk 
Świat Książki    

 

 1. Sprzedawca zaprasza do korzystania ze stron Pomocy gdzie przedstawione zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.