Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe wizje a rzeczywistość

Autor: Grzegorz Wojtkun
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka, Format: 24x17cm, Stron: 168, 2008 r., liczne fotografie i rysunki czarno-białe

Celem niniejszej pracy jest ukazanie charakteru przemian środowiska mieszkaniowego, kierunków i przebiegu i następstw. Pojawiła się tym samym konieczność zaprezentowania początku rozwoju wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Europie, w Polsce, a w niektórych przypadkach również w Stanach Zjednoczonych. W pracy pominięto problematykę mieszkalnictwa charakterystyczną dla obszarów odmiennych pod względem kulturowym – Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Australii. Poruszono natomiast kwestię rozwoju koncepcji, które pojawiły się na „peryferiach“ ludzkiej cywilizacji – teorii futurologicznych, probabilistycznych i rzeczywistych transpozycji idei ludzkiego habitu. Uznano je za integralną część światowej myśli dotyczącej mieszkalnictwa.

Równie istotnym zagadnienie stał się rozwój budownictwa mieszkaniowego w krajach komunistycznych. Problem ten jeszcze w trakcie ich istnienia doczekał się licznych opracowań. Jednak należy do  ich podejść z rezerwą. Opracowania te bowiem oparto na niemiarodajnych danych, gdyż uwzględniono opinię osób niemogących dokonać wyboru miejsca i sposobu zamieszkania. Autor poddał więc badania powstałe w okresie komunizmu analizie krytycznej. Do badań wytyczono Niemcy Wschodnie i – z natury rzeczy – również Polskę. Samo ukazanie ewolucji współczesnego budownictwa wielorodzinnego, a nawet skonfrontowanie go z różnorodnymi ideami i wizjami stworzonymi z myślą o poprawie warunków zamieszkania z pewnością nie wyczerpało by tego zagadnienia. Dlatego też autor udał za konieczne włączenie do pracy badań własnych dotyczących, wybranych przykładów zespołów zabudowy wielorodzinnej wzniesionych w różnych okresach.

Spis treści:
Wprowadzenie
Wstęp
I. Rozwój wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Europie i Stanach Zjednoczonych
1.Geneza mieszkalnictwa do końca lat czterdziestych dwudziestego stulecia
Wstęp
Ośrodki rozwoju koncepcji jednostki mieszkaniowej
Podsumowanie

2. Rozwój wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego od początku lat pięćdziesiątych do końca siedemdziesiątych dwudziestego stulecia
Wstęp
Mieszkalnictwo w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich
Podsumowanie

3. Rozwój wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego od początku lat osiemdziesiątych do końca dwudziestego stulecia
Wstęp
Mieszkalnictwo w europejskich krajach luksusu mieszkaniowego
Podsumowanie

4. Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe u schyłku dwudziestego stulecia i na początku dwudziestego pierwszego – wybrane przykłady
Wstęp
Nowatorskie koncepcje organizacji mieszkalnictwa w Europie
Podsumowanie

5. Rozwój wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w krajach komunistycznych na przykładzie Niemiec Wschodnich (1949 – 1989)
Wstęp
Mieszkalnictwo wschodnioniemieckie okresu powojennej odbudowy i socrealizmu
Programy mieszkaniowe w nowym systemie planowania
Mieszkalnictwo w okresie boomu gospodarczego
Mieszkalnictwo w warunkach stagnacji ekonomicznej
Podsumowanie

6. Humanizacja blokowisk
Wstęp
Działanie naprawcze na obszarach wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Europie i Stanach Zjednoczonych
Podsumowanie

7. Futurologiczne, probabilistyczne i rzeczywiste transpozycje ludzkiego habitatu
Wstęp
Mieszkalnictwo eksperymentalne i przyszłościowe
Podsumowanie

II. Rozwój wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce
1. Przesłanki ideowe i rozwój mieszkalnictwa (1920 – 1955)
Wstęp
Koncepcje rozwoju mieszkalnictwa w zmiennych warunkach ustrojowych państwa
Mieszkalnictwo okresu socrealizmu
Podsumowanie

2. Rozwój budownictwa wielorodzinnego u progu wielkich przemian ekonomicznych (1956 – 1970)
Wstęp
Budownictwo mieszkaniowe w warunkach ugruntowania się ideologii komunistycznej
Próba wyjścia z kryzysu w mieszkalnictwie
Podsumowanie

3. Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w apogeum i u schyłku wielkich programów w mieszkalnictwie (1971 – 1989)
Wstęp
Cele polityki mieszkaniowej w sytuacji wzrostu gospodarczego
Typizacja i unifikacja w budownictwie mieszkaniowym
Potencjał wytwórczy budownictwa mieszkaniowego oraz przykłady realizacji
Mieszkalnictwo w okresie kryzysu gospodarczego i wprowadzania reformy ustrojowej państwa
Koncepcja humanizacji blokowisk
Podsumowanie

4. Polska, Europa i świat wobec problemów mieszkalnictwa (1990 – 2008)
Wstęp
Polskie mieszkalnictwo w nowych warunkach ustrojowych
Podsumowanie
Wnioski dotyczące rozwoju wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w państwach europejskich i w Polsce

5. Refleksje z badań własnych
Identyfikacja problemu badawczego. Zakres badań
Cel badań
Zarys metody oceny jakości środowiska zamieszkania
Podstawy respondentów dotyczące miejsca zamieszkania
Preferencje respondentów dotyczące cech struktury funkcjonalnej i przestrzennej miejsca zamieszkania
Rodzaj i zakres pożądanych przez respondentów zmian w osiedlu oraz mieszkaniu
Charakterystyka innych metod w porównaniu  z autorską
Sposób przeprowadzenie badań
Krytyczna analiza sposobu przeprowadzania badań oraz niepowodzenia im towarzyszące
Podsumowanie
Model jednostki wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego spełniającej warunki biofizycznego i społecznego rozwoju zbiorowości ją zamieszkującej

Spis rycin
Bibliografia
Zusammenfassung
Summary