Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze

  • 52,00 zł


Wejdź na okładkę i przekartkuj ksiażkę !!!


ISBN 83-7085-182 -7

Okładka: twarda,  Format: 21x 30 cm, Stron: 603, 1996 rok, 663  fotografi czarno-białych, streszczenie wjęzyku litewskim i białoruskim, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Książka ma na celu ukazanie współczesnym Polakom obrazu miasta będącego niegdyś jedną z dwóch stolic dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów - miasta owianego starą litewską mitologią i związanego z litewską państwowością, a będącego przy tym od wieków ważnym ośrodkiem kultury polskiej. Bieg historii ostatnich dwóch stuleci przyniósł wiele zmian, przywracając miastu rangę stolicy niepodległej Republiki Litewskiej. Etniczny element polski uległ znacznemu osłabieniu, żyjący w Polsce dawni mieszkańcy tego miasta powoli zanikają, a stosunki polsko-litewskie nie są dziś jeszcze takie, jakich należałoby sobie życzyć. Nie zmienia to jednak historycznego faktu, iż Wilno zajmuje ważne i trwałe miejsce w kulturze polskiej. Świadczy o tym literatura polska, liczne pomniki architektury miasta i stare cmentarze z dziejami zapisanymi w biografiach spoczywających tam lzi.


Spis treści:
Wstęp
Wichry historii
Prądy kultury
Spokój cmentarzy

Zarys dziejów Wilna
Dzieje i kultura
Rozwój urbanistyczny
Architektura Wilna
Architektura dwziestolecia międzywojennego (1919-1939)

Budowle, instytucje, pomniki
Zamek i katedra
Obwarowania miasta
Rynek i ulice
Pałace, dwory, jurydyki
Świątynie i klasztory
Uniwersytet
Diecezja i sanktuaria wileńskie
Mozaika narodów i wyznań

Dzieje cmentarzy wileńskich i ich oblicze narodowościowe
Pompa funebris - w lochu i przy kościele
Obrzędy pogrzebowe
Sztuka cmentarna
Groby królewskie i mauzolea magnackie
Pomniki i epitafia w kościołach
Cmentarze przykościelne
Pierścień cmentarzy zamiejskich
Cmentarz Bernardyński na Zarzeczu
Dzieje

Sztuka cmentarna
Budowle cmentarne
Kolumbaria
Rodzinne kaplice grobowe
Ponmiki, grobowce, nagrobki i mogiły
Inne cmentarze
Cmentarze na Antokolu
Cmentarz parafii kościoła św. Piotra i Pawła
Cmentarz Antokolski
Cmentarz św. Rafała na Pióromoncie
Cmentarz w Kalwarii
Cmentarz na Rossie
Dzieje
Sztuka
Groby
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz prawosławny
Cmentarz muzułmański (mahometański)
Cmentarz karaimski
Cmentarze żydowskie

Działacze, spiskowcy i żołnierze walk o niepodległość
Działacze i twórcy kultury
Żołnierze Kościuszki i Napoleona 1473 r.
Uczestnicy powstania listopadowego 1831 r.
Spiskowcy i więźniowie stanu
Uczestnicy powstania styczniowego 1863 r.
Żołnierze pierwszej wojny światowej i lat 1919-1920
Żołnierze i partyzanci drugiej wojny światowej

Cienie i ślady przeszłości
Wilno w końcu XVllI wieku w akwarelach F. Smuglewicza z 1785-1786 r.
Konserwacja i odbudowa zabytków w Wilnie 1944-1994
Dwziestolecie międzywojenne 1919-1939 i późniejsze zniszczenia
Getto i cmentarz żydowski

Bibliografia
Słowniczek terminologiczny
Streszczenie w języku litewskim
Streszczenie w języku białoruskim
Indeks nazwisk
Spis ilustracji

Więcej książek Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej znajdziecie tutaj http://www.oficyna.pwr.wroc.pl .