Wizerunek Wrocławia

  • 32,55 zł

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 143, 2009 r., fotografie czarno-białe

Tytułowy wizerunek Wrocławia jest niejako szkłem powiększającym, przez które obserwować można tożsamość miasta i zmiany w niej zachodzące. Wrocław, jako jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce, podlega obecnie silnym przekształceniom gospodarczym i przestrzennym. Pociągają one za sobą istotne zmiany w obrazie miasta, których badania i opisywanie pozwala określić korzyści i zagrożenia, jakie dla tożsamości miasta przynoszą procesy globalizacji.

W pracy przeanalizowano skojarzenia związane z Wrocławiem, cechy decydujące o jego wyjątkowości, miejsca charakterystyczne dla miast, miejsca lubiane i nielubiane, a także szeroko rozumianą atrakcyjność. Prawdopodobnie po raz pierwszy jako podstawowy materiał badawczy wykorzystano ankietę internetową, która okazała się bardzo przydatnym źródłem informacji o wizerunku miasta i umożliwiła przeprowadzenie sondaży równolegle w dwóch grupach: wśród mieszkańców Wrocławia i wśród osób spoza miasta. Zestawienie wyników badań dla tych dwóch zbiorowości wskazuje na istotne różnice między obrazem miasta widzianym „z zewnątrz“ i „od wewnątrz“ oraz pozwala wyróżnić najbardziej powszechne i wyraziste elementy wizerunku Wrocławia.

Spis treści:

Od autorów (E. Bagiński, Ł. Damurski)
Wprowadzenie do książki (E. Bagiński)
1.1. Wstępne wyjaśnienia
1.2. Wprowadzenie i zarys tematu
1.3. Zakres badań
1.4. Miasto jako przedmiot badań (na podstawie Wrocławia)
1.5. Wizerunek Wrocławia (analiza pojęcia)
1.6. Wrocław – konstrukcje i hipotezy
1.7. Wrocław w regionie (województwo dolnośląskie)
1.8. Wrocław na tle kraju
1.9. Wrocław w Europie
1.10. Podsumowanie rozdziału

2. Metoda badań (E. Bagiński, Ł. Damurski)
2.1. Ankieta internetowa
2.1.1. Dobór próby przyjętej do badań
2.1.2. Formularz ankiety
2.1.3. Sposób liczenia odpowiedzi
2.2. Ankieta przeprowadzona za pośrednictwem szkół podstawowych
2.2.1. Dobór próby przyjętej do badań
2.2.2. Formularz ankiety
2.2.3. Sposób liczenia odpowiedzi

3. Wizerunek Wrocławia w opinii mieszkańców (Ł. Damurski)
3.1. Charakterystyka próby przyjętej do badań
3.2. Deklarowana znajomość miasta
3.3. Wrocław lubiany i nielubiany
3.4. Skojarzenia związane z Wrocławiem
3.5. Wrocław w kilku słowach
3.6. Szczególne cechy Wrocławia
3.7. Miejsca charakterystyczne
3.8. Podobające się i niepodobające miejsca w mieście
3.9. Atrakcyjność Wrocławia
3.10. Najpilniejsze zmiany w mieście
3.11. Respondenci zainteresowani wynikami ankiety
3.12. Zmiany w wizerunku Wrocławia w latach 1997-2007
3.12.1. Miejsca najbardziej podobające się
3.12.2. Miejsca najbardziej niepodobające się
3.12.3. Najpilniejsze sprawy dla miasta
3.12.4. Wnioski
3.13. Podsumowanie: wizerunek Wrocławia w opinii mieszkańców

4. Wizerunek Wrocławia w opinii osób spoza miasta (Ł. Damurski)
4.1. Charakterystyka próby przyjętej do badań
4.2. Deklarowana znajomość miasta
4.3. Wrocław lubiany i nielubiany
4.4. Skojarzenia związane z Wrocławiem
4.5. Wrocław w kilku słowach
4.6. Szczególne cechy Wrocławia
4.7. Miejsca charakterystyczne
4.8. Podobające się i niepodobające miejsca w mieście
4.9. Atrakcyjność Wrocławia
4.10. Najpilniejsze zmiany w mieście
4.11. Respondenci zainteresowani wynikami ankiety internetowej
4.12. Podsumowanie: wizerunek Wrocławia w opinii osób z zewnątrz

5. Wnioski z badań (Ł. Damurski)
5.1. Zarys rozważań nad tożsamością Wrocławia
5.2. Wnioski
5.3. Zastosowanie ankiety internetowej w badaniach opinii w mieście
5.4. Propozycje dalszych badań
6. Konkluzje (E. Bagiński)
Bibliografia
Dokumentacja fotograficzna
Formularze ankiety