Wpływ planowania przestrzennego na rozwój strefy zurbanizowanej Łodzi w okresie powojennym

  • 70,00 zł

ISBN 9788372834829

Oprawa: miękka, Format: 210x297 cm, Stron: 216, Rok wydania: 2012, Ilustracje: 27

Ogólnym celem monografii było okumentowanie zależności między decyzjami planistycznymi a zjawiskiem wyodrębniania się – a zwłaszcza powiększania – zasięgu strefy zurbanizowanej miasta oraz określenie znaczenia tego związku dla kształtu formy fizycznej miasta. Cel praktyczny monografii to diagnoza zjawisk, zdefiniowanie zagrożeń dla przyszłości miasta oraz wskazanie możliwości wykorzystania uzyskanej wiedzy dla poprawy jakości planowania przestrzennego.

 

Spis treści:
WSTĘP 9
 
1. Przedmiot pracy Założenia robocze i kryteria 10
 
2. Delimitacja zasięgu strefy zurbanizowanej  11
 
3. Cel i zakres pracy Problem badawczy 14
 
 
 
ROZDZIAŁ I: MIEJSCE I ROLA PLANOWANIA W PROCESIE ROZWOJU STREFY ZURBANIZOWANEJ ŁODZI
 
DO ROKU 1957 (1961)  17
 
1. Budowa Łodzi przemysłowej – okres od Królestwa Polskiego do pierwszej wojny światowej  17
 
1.1. Budowa Łodzi wczesnoprzemysłowej w warunkach autonomii Królestwa Polskiego 17
 
1.2. Rozwój Łodzi przemysłowej w warunkach liberalizmu gospodarczego, po powstaniu styczniowym  18
 
2. Polityka i planowanie przestrzenne w okresie II Rzeczpospolitej  21
 
2.1 Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza 21
 
2.2 Ogólny plan zabudowania miasta Łodzi  22
 
2.3 Polityka przestrzenna  24
 
2.4 Rozbudowa strefy zurbanizowanej  24
 
2.5 Stan strefowej struktury zagospodarowania przestrzennego Łodzi w roku 1939 25
 
2.6 Układ przestrzenny i fizjonomia miasta  27
 
3. Rozwój strefy zurbanizowanej Łodzi i planowanie przestrzenne w latach 1945-1957  28
 
3.1 Sytuacja polityczno-gospodarcza – nowe uwarunkowania rozwoju miasta  28
 
3.2 Złożoność problemów polityki przestrzennej  29
 
3.3 Organizacja procesów realizacyjnych Zmiana form zabudowy  30
 
3.4 Polityka lokalizacyjna  31
 
3.5 Planowanie przestrzenne w poszukiwaniu rozwiązań modelowych 32
 
3.6 Wzrost znaczenia planowania gospodarczego  34
 
3.7 Działania realizacyjne 35
 
3.8 Rok 1957 Stan strefowej struktury zagospodarowania przestrzennego Łodzi 36
 
3.9 Układ przestrzenny i fizjonomia miasta  37
 
4. Podsumowanie  40
 
4.1 Ograniczony – pośredni – wpływ planowania na rozwój strefy zurbanizowanej Łodzi do roku 1945 40
 
4.2 Przejście – w latach 1945-1957 – do bezpośredniego, stymulującego oddziaływania
 
planowania przestrzennego na rozwój struktury przestrzennej Łodzi  41
 
 
 
ROZDZIAŁ II PLANOWANIE PRZESTRZENNE W PROCESIE ROZWOJU STREFY ZURBANIZOWANEJ ŁODZI W LATACH 1957 (61)-1993 (98)  43
 
1. Lata 1957 (1961)-1970  43
 
1.1 Ruch nowoczesny w planowaniu przestrzennym  43
 
1.2 Rok 1961 Przyjęcie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi –
 
planu kierunkowego na rok 1980 43
 
1.3 Procesy realizacyjne Rozwój strefy zurbanizowanej według ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi – planu kierunkowego na rok 1980 47
 
1.4 Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi – a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego miasta  48
 
1.5 Dalsze prace planistyczne – zamysł przebudowy śródmieścia i budowy centrum ogólnomiejskiego  49
 
1.6 Procesy realizacyjne – rozbudowa infrastruktury  50
 
1.7 Procesy realizacyjne – budownictwo osiedlowe  51
 
1.8 Rok 1970 Stan strefowej struktury zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi  51
 
1.9 Rok 1970 Zasięg terytorialny strefy zurbanizowanej a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego  52
 
1.10 Układ przestrzenny i fizjonomia miasta  54
 
2.Lata 1971(72)-1975  55
 
2.1 „Program rozwoju i modernizacji Łodzi w okresie 1971-75 i na lata dalsze” 55
 
2.2 Rok 1972 Przyjęcie „Ogólnego planu perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego Łodzi na okres do 1990 roku” 55
 
2.3 Rozwój strefy zurbanizowanej według „Ogólnego planu perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego Łodzi” 62
 
24 „Ogólny plan perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego Łodzi na okres do 1990 roku” (1972 r) a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego miasta  63
 
2.5 Procesy realizacyjne Rozbudowa infrastruktury Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe 64
 
2.6 Procesy realizacyjne Przebudowa śródmieścia 65
 
2.7 Rok 1 975 Stan strefowej struktury zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi  66
 
2.8 Rok 1975 – zasięg terytorialny strefy zurbanizowanej a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego miasta  67
 
2.9 Strefa niezurbanizowana Środowisko przyrodnicze  69
 
2.10 Układ przestrzenny i fizjonomia miasta  69
 
3. Lata 1976 (1977)-1982  70
 
3.1 Stia i prace projektowe na potrzeby opracowania „Ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego województwa miejskiego łódzkiego” 70
 
3.2 Program przebudowy i modernizacji śródmieścia  71
 
3.3 Rok 1977 Przyjęcie „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa miejskiego
 
łódzkiego na lata 1976-1990”  72
 
3.4 Rozwój terytorialny strefy zurbanizowanej Łodzi według ustaleń „Planu
 
zagospodarowania przestrzennego województwa miejskiego łódzkiego na lata 1976-1990” 79
 
3.5„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa miejskiego łódzkiego na lata
 
1976-1990” (1977 r) a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego miasta  80
 
3.6 Nierównomierność rozwoju obszarów strefy U i U zwartej, uzbrojonej Nierównomierność rozwoju systemów  81
 
3.7 Procesy realizacyjne: od kryzysu do załamania systemu polityczno-gospodarczego  82
 
3.8 Rok 1982 Stan strefowej struktury zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi  84
 
3.9 Rok 1982 – zasięg terytorialny strefy zurbanizowanej a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego miasta  86
 
3.10 Układ przestrzenny i fizjonomia miasta  86
 
4. Lata 1983(84)-1991  87
 
4.1 Destrukcja „realnego socjalizmu”  87
 
4.2 Rok 1984 Zmiany do „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa miejskiego
 
łódzkiego na lata 1976-1990”  87
 
4.3 Rozwój terytorialny strefy zurbanizowanej Łodzi według zmian „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa miejskiego łódzkiego na lata 1976-1990”  88
 
4.4 Zmiany do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego województwa miejskiego
 
łódzkiego (1983-84) a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego miasta  90
 
4.5 Działania realizacyjne 90
 
4.6 Śródmieście 91
 
4.7 Zmiana granic miasta 91
 
4.8 Rok 1991 - stan strefowej struktury zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi  92
 
4.9 Rok 1991 Zasięg terytorialny strefy zurbanizowanej a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego miasta  94
 
4.10 Zmiany w strukturze przestrzennej i fizjonomii miasta 94
 
5. Lata 1992(93)-1998 (2003) 94
 
5.1 Rok 1993 - „Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” 95
 
5.2 Rozwój strefy zurbanizowanej według „Miejscowego ogólnego planu zagospodarowania
  przestrzennego miasta Łodzi”  96
 
5.3 „Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” (1993) a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego miasta  96
 
5.4 Procesy realizacyjne  99
 
5.5 Rok 1998 Stan strefowej struktury zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi  100
 
5.6 Rok 1998 Zasięg terytorialny strefy zurbanizowanej a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego miasta  102
 
6. Podsumowanie Relacje podstawowych decyzji planów zagospodarowania przestrzennego Łodzi do rzeczywistych stanów procesu rozwojowego strefy zurbanizowanej  102
 
 
 
ROZDZIAŁ III WPŁYW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA ROZWÓJ STREFY ZURBANIZOWANEJ ŁODZI W LATACH 1957-1998 SYNTEZA  106
 
1. Planowany i rzeczywisty rozwój terytorialny strefy zurbanizowanej miasta w latach 1957-1998  106
 
1.1 Zbiorcze zestawienie planowanych i osiąganych wielkości obszaru strefy zurbanizowanej w latach 1957-1998  106
 
1.2 Dynamika procesu rozwojowego Zestawienie rzeczywistych i planowanych wielkości przyrostów obszaru strefy zurbanizowanej Łodzi w latach 1935-1998  108
 
1.2.1 Dynamika przyrostu strefy U rzeczywistej  108
 
1.2.2 Dynamika procesu poszerzania zasięgu strefy U rozproszonej  109
 
1.2.3 Dynamika przyrostu strefy U planowanej  109
 
2. Nierównomierności rozwojowe strefy zurbanizowanej w latach 1957-1998; ich źródła, charakter i zasięg terytorialny  109
 
2.1 Zestawienie porównawcze planowanych i rzeczywistych zasięgów granic strefy zurbanizowanej Łodzi w latach 1935-1998  109
 
2.1.1 rys 14 – Planowanie przestrzenne w procesie rozwoju strefy zurbanizowanej Łodzi – lata 1935-57  110
 
2.1.2 rys 15 – Planowanie przestrzenne w procesie rozwoju strefy zurbanizowanej Łodzi – lata 1957-82  111
 
2.1.3 rys 16 - Planowanie przestrzenne w procesie rozwoju strefy zurbanizowanej Łodzi - lata 1982-98 112
 
2.1.4 rys 17 -  Lata 1935-94 -zasięgi zwartej strefy zurbanizowanej Łodzi według ustaleń ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego  113
 
2.1.5 rys 18 -Ewolucja granic zwartego obszaru strefy zurbanizowanej Łodzi  114
 
2.2 Rok 1998 Synteza stanu procesów urbanizacyjnych  116
 
2.3 Stan procesów urbanizacyjnych Nierównomierności rozwojowe stref zagospodarowania miasta  117
 
2.3.1 Strefa zurbanizowana i krajobraz miejski  117
 
2.3.2 Przestrzeń publiczna  117
 
2.3.3 Śródmieście i problem tożsamości Łodzi  118
 
2.3.4 Strefa niezurbanizowana Bilans przekształceń źle opanowanych  118
 
2.3.5 Nierównomierności rozwojowe infrastruktury komunalnej  118
 
2.4 Niezrównoważony charakter procesów urbanizacyjnych Synteza  121
 
3. Niezrównoważony charakter procesu rozwojowego strefy zurbanizowanej Łodzi w latach 1957-1998 jako skutek realizacji ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego  122
 
3.1 Planowanie w procesie rozwoju struktury przestrzennej Łodzi wobec doświadczeń
 
zewnętrznych i ewolucji myśli urbanistycznej  122
 
3.2 Niezrównoważony charakter celów polityki przestrzennej – i planowania – wobec stref zagospodarowania miasta  125
 
3.3 Rozbieżność polityki przestrzennej – i planowania – z potrzebami racjonalizacji
 
gospodarki komunalnej  127
 
3.4 Zagrożenia  127
 
3.5 Planowanie w procesie rozwoju struktury przestrzennej Łodzi wobec uwarunkowań wewnętrznych i zawartość planów zagospodarowania przestrzennego 128
 
4. Podsumowanie  129
 
 
 
SUPLEMENT
 
 
 
POLITYKA PRZESTRZENNA ŁODZI W LATACH 1998-2010  133
 
1. Lata-2002 Projekt pierwszego stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ŁODZI  133
 
1.1 Układ przestrzenny i fizjonomia miasta [1998 (2002)]  133
 
1.2 Wykorzystanie doświadczeń zachodnich – do zdefiniowania zakresu i problematyki
 
Stium uwarunkowań 134
 
1.3 Diagnoza zagospodarowania i funkcjonowania miasta  135
 
1.4 Cele i zadania polityki przestrzennej  136
 
1.5 Pierwsza interwencja „polityczna” - .wycofanie głównych ustaleń Stium  138
 
1.6 Sprzeczność interwencji politycznej z logiką uwarunkowań  141
 
1.7 Stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi 2002 a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego miasta  142
 
1.8 Działania realizacyjne 1998-2010 Zmiany w otoczeniu i uwarunkowaniach zewnętrznych  145
 
1.9 Działania realizacyjne 1998-2010 Zmiany w strukturze przestrzennej i fizjonomii miasta 145
 
1.10 Działania realizacyjne 1998-2010 a problemy rozwoju i poprawy jakości struktury przestrzennej miasta  146
 
2. Lata 2002-2010 Nowe cele polityki przestrzennej: zamiast realizacji obowiązującej
 
uchwały -zmiana Stium uwarunkowań  146
 
2.1 Okoliczności zwrotu w polityce przestrzennej  146
 
2.2 Początek nowej kadencji oraz pozory kontynuacji polityki przestrzennej  147
 
2.3 Symptomy zmian  149
 
2.4 Zwrot  150
 
2.5 Nowe drogi starej polityki  151
 
3. Przebieg prac nad projektem drugiego stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi  152
 
3.1 Faza (projekt) I (2005-2006) 152
 
3.2 Faza (projekt) II (2007-2008)  153
 
3.3 Faza (projekt) III (2009-2010)  154
 
3.4 Zmienność politycznej fasady i niezmienność „polityki”  155
 
3.5 Nowe Stium uwarunkowań  157
 
3.6 Rok 2010 - stan strefowej struktury zagospodarowania przestrzennego Łodzi  158
 
3.7 Rok 2010 Zasięg terytorialny strefy zurbanizowanej – planowanej oraz rzeczywistej,
 
istniejącej - a złożony problem braku równowagi procesu rozwojowego miasta  159
 
3.8 Nowe Stium uwarunkowań – nowa skala starych problemów 161
 
3.9 Niewiarygodność wzajemnie wykluczających się stwierdzeń 162
 
3.10 Produkowanie szarej strefy zagospodarowania przestrzennego  163
 
3.11 Bezradność sfery publicznej wobec patologii w gospodarce przestrzennej  170
 
4. Podsumowanie  172
 
5. Wnioski końcowe  173
 
BIBLIOGRAFIA 175
 
SPIS RYSUNKÓW  179
 
SPIS TABEL  179
 
 
ANEKS
 
CZĘŚĆ I PRAGMATYZM IDENTYFIKOWANIA PROBLEMÓW MIASTA I DEFINIOWANIA SPOSOBÓW ICH ROZWIĄZYWANIA (Stium uwarunkowań i kierunków
 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi 1997-2002)  183

1. Metoda, podstawy merytoryczne i forma opracowania stium Pryncypia 183
 
2. Uwarunkowania realizacji ogólnych celów rozwoju  w sferze gospodarki przestrzennej –problemy rozwoju  i poprawy jakości struktury przestrzennej miasta  187
 
2.1 Problem poprawy warunków i jakości życia oraz odzyskania dynamiki rozwojowej  187
 
2.2 Problem zrównoważenia procesu rozwojowego - koncentracji i przywrócenia spójności
 
przestrzennej miasta  187
 
2.3 Problem poprawy jakości przestrzeni miejskiej - przywrócenia ładu przestrzennego oraz „miejskości” 188
 
2.4 Problem eliminacji zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego oraz poprawy jakości strefy niezurbanizowanej 188
 
2.5 Problem koordynacji rozwoju podsystemów i obszarów miejskich  189
 
2.6 Problem potrzeb w zakresie modernizacji i restrukturyzacji miasta 189
 
2.7 Problem skuteczności planowania oraz podstawowych zasad rozwoju i restrukturyzacji miasta  191
 
2.8 Problem jakości planowania i zarządzania - podstawowych wartości oraz podstawowych
 
zasad polityki przestrzennej  192
 
 
 
CZĘŚĆ II PRAKTYKA ZASTĘPOWANIA CZYNNIKÓW MERYTORYCZNYCH ANALIZY MIASTA CZYNNIKAMI „POLITYCZNYMI” - Nowe Stium  uwarunkowań [2005-2010]  193
 
1. Początek procesu - zaniechanie realizacji uchwały Nr LXXVIII Rady Miejskiej w Łodzi
 
z dnia 03 kwietnia 2002 r w sprawie Stium uwarunkowań  193
 
1.1 Dokument „Postępowanie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ w sprawach procedur i planowania przestrzennego po 1 stycznia 2004 r” i brak debaty merytorycznej 193
 
2. Zmiana stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (2005-2010) -
 
przebieg prac i problem rzeczywistej zawartości elaboratu  196
 
2.1 Projekt I (2005-2006) Nietypowa Uchwała Nr XXXVI/597/04 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia strategicznych terenów inwestycyjnych położonych na terenie miasta Łodzi  196
 
2.11 Przygotowanie projektu zmiany stium do uzgodnień  197
 
2.2 Projekt II (2007-2008) Wsparcie Towarzystwa Urbanistów Polskich 198
 
2.2.1 Dokument: Ocena aktualności stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 199
 
2.2.2 Dokument: Zestawienie założeń do projektu Stium uwarunkowań i kierunków zagospodaro- wania przestrzennego miasta Łodzi z ustaleniami obowiązującego Stium uchwalonego w 2002 r  202
 
2.2.3  Różnice zawartości sformułowań obowiązującego Stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (z 2002 r) z zawartością proponowanych Założeń do projektu „nowego” stium: 202
 
2.2.4 Wersja zmieniona Zestawienia założeń do projektu Stium uwarunkowań i kierunków
 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi  205
 
2.3 Projekt III (2009-2010)  206
 
2.3.1 Otwarty powrót do starej polityki przestrzennej - Założenia do projektu Stium uwarunkowań  206
 
2.3.2 Sprzeczne wielkości potrzeb terenowych 208
 
2.3.3 Projekt stium  209
 
2.3.4 Publiczna dyskusja bez dyskusji Pytania bez odpowiedzi  210
 
2.3.5 Nieskuteczna interpelacja radnej  211
 
2.3.6 Bezradność wynikająca z litery prawa  212
 
ABSTRACT 215