Wybrane zagadnienia niezawodności konstrukcji drewnianych

ISBN: 0860-097X

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 164,  2016 r.


Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie probabilistycznych metod, miar oceny bezpieczeństwa konstrukcji drewnianych na bazie dostępnej literatury z uwzględnieniem wyników prac własnych. Aby osiągnąć powyższy zamiar w monografii zawarto cele częściowe:
- przedstawienie drewna jako materiału konstrukcyjnego o dużej zmienności cech fizycznych mających bezpośredni wpływ na niezawodność całych obiektów drewnianych,
- opis metod wymiarowania konstrukcji zawartych w normach Eurokodu,
-wyszczególnienie dopuszczalnych poziomów prawdopodobieństwa awarii konstrukcji drewnianych,
-przedstawienie metod i poziomów analizy niezawodności konstrukcji drewnianych,
-omówienie zasad sortowania mechanicznego tarcicy drewnianej z uwzględnieniem metod Statystycznej Kontroli Jakości,
-przedstawienie metod uwzględniających „efekt skali” W elementach drewnianych,
-opis podstawowych modeli zniszczenia elementów drewnianych stosowanych w analizie niezawodnościowej,
-określenie procedur wyznaczania współczynnika modyfikacji kmod metodami probabilistycznymi,
-omówienie zasad wyznaczanie charakterystyk stochastycznych „pakietów śnieżnych”,
-estymacja parametrów statystycznych „pakietów śnieżnych” dla polskich obszarów górskich (Zakopane, Świeradów, Lesko),
-wyznaczenie współczynników modyfikacji kmod dla polskich obszarów górskich,
-przedstawienie wpływu różnych czynników na nośność połączeń w konstrukcjach drewnianych,
-estymacja nośności charakterystycznej, obliczeniowej połączenia dwuciętego metodami probabilistycznymi,
-przedstawienie zasad określania bezpieczeństwa pożarowego elementów drewnianych,
-opis metod projektowania metodami probabilistycznymi elementów drewnianych w warunkach pożarowych na przykładzie belki drewnianej.

UKŁAD PRACY:
Rozdział pierwszy
 jest wstępem, który omawia główne założenia i tezy zawarte
w niniejszej monografii.

W rozdziale drugim, pt. „Drewno jako materiał konstrukcyjny”, przedstawiono
cechy materiałowe drewna związane ze specyfiką struktury materiału w skali mikro,
mezo oraz makro. Budowa wewnętrzna drewna wpływa nie tylko na wartości oczekiwane parametrów drewna, ale również na parametry zmienności, takie jak odchylenie standardowe, współczynniki zmienności. Przedstawiono podstawowe cechy mechaniczne i fizyczne mające wpływ na parametry wytrzymałościowe drewna.

Rozdział trzeci, pt. „Stany graniczne konstrukcji drewnianych”, opisuje zasady
projektowania konstrukcji drewnianych w oparciu o zalecenia norm Eurocode PN-
-EN 1990 oraz PN-EN 1995-1-1; zasady kombinacji obciążeń stosowane przy projektowaniu konstrukcji drewnianych oraz wyznaczanie nośności elementów drewnianych w oparciu o częściowe współczynniki bezpieczeństwa i modyfikacji.

W rozdziale czwartym, pt. „Podstawowe metody stosowane w niezawodności
konstrukcji drewnianych”
, zawarto opis klasycznych metod stosowanych w niezawodności konstrukcji inżynierskich a adaptowanych do konstrukcji drewnianych.
Przedstawiono procedury obliczeniowe stosowane w Statystycznej Kontroli Jakości,
które zastosowano do zagadnień mechanicznego sortowania drewna. Opisano podstawy teoretyczne tzw. efektu skali w zastosowaniu do wyznaczania współczynników korygujących Wytrzymałość drewna w normie PN-EN 1995-1-1.

Rozdział piąty, pt. „Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo konstrukcji drewnianych”, poświęcony jest istotnemu zjawisku występującemu w konstrukcjach drewnianych, mianowicie obniżeniu nośności elementów drewnianych będących w stanie obciążenia. Przedstawiono metody wyznaczania współczynnika modyfikacji kmod dla różnych układów obciążeń. Osobno wyznaczono współczynniki modyfikacji km dla polskich obszarów górskich na podstawie własnych obliczeń obciążeń klimatycznych śniegiem.

Rozdział szósty, pt. „Niezawodność połączeń trzpieniowych”, omawia zasady projektowania połączeń w konstrukcjach drewnianych z uwzględnieniem metod probabilistycznych. Z uwagi na fakt, iż nośność połączenia trzpieniowego jest wyznaczana jako wartość minimalna z wartości nośności częściowych przedstawiono metodykę wyznaczania rozkładów prawdopodobieństw dla minimów - nośności częściowych połączenia.

W rozdziale siódmym, pt. „Zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego elementów drewnianych”, określono zasady bezpieczeństwa elementów drewnianych w warunkach pożaru. Oryginalną częścią tego rozdziału jest przedstawienie wpływu historii obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe elementów drewnianych.

Aneks
przedstawia podstawy teorii procesów stochastycznych, na podstawie których określa się prawdopodobieństwo przewyższeń progów granicznych w projektowaniu elementów drewnianych. Omówiono zasady wyznaczania prawdopodobieństwa przekroczenia stanów granicznych wg metodyki Rice”a. 
W Aneksie 2 wyszczególnione rodzaje prawdopodobieństw, ich funkcje gęstości i dystrybuanty stosowane w opisie cech wytrzymałościowych drewna oraz obciążeń. Przedstawiono zasady estymacji wariancji, wartości oczekiwanej oraz kwantyli zmiennych losowych metodami parametrycznymi i nieparametrycznymi.