Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Wybrane zagadnienia z dziedziny architektury i urbanistyki w okresie 50-letniej działalności Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska
Autor: Cichy-Pazder Ewa
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 171, fotografie czarno-białe, 1999 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Ze wstępu: "Niniejsza monografia tematycznie związana z 50-leciem Wydziału Achitektury Politechniki Krakowskiej jest opracowaniem o szczególnym znaczeniu, ilustrującym dorobek i twórczą kontynuację tradycji Szkoły Krakowskiej zarówno w zakresie badań naukowych, kształcenia architektów i urbanistów, jak i działalności projektowej i twórczej. Zbiór artykułów pracowników naukowych jest monograficznym przeglądem kierunków badawczych i koncepcji twórczych, realizowanych w znacznym przedziale czasowym, to jest w latach 1945-1995, które określają pojęcie Krakowskiej Szkoły Architektury, znane w kraju i poza jego granicami. Oczywiście przegląd ten nie wyczerpuje całości zagadnienia, czego powodem są względy techniczne i terminowe.

Większość prezentowanych prac ma walor naukowy i dydaktyczny i jest wielce przydatna dla procesu dydaktycznego, między innymi dzięki swej wszechstronności (ujęcie interdyscyplinarne) i profesjonalności, a także zróżnicowaniu ujęć: teoretycznych, koncepcyjnych i realizacyjnych. Aktywne podejście nauczycieli akademickich Wydziału do wyzwań współczesności i kontynuacja dotychczasowych osiągnięć wyrażają się w postaci wdrażania nowych technik (również marketingowych) w proces badań naukowych i stale modernizowanej działalności dydaktycznej w dostosowaniu do aktualnych potrzeb sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej kraju. Kontakty i wymiana doświadczeń z innymi Szkołami Architektury w kraju i za granicą w różnych formach współpracy (konferencje, wyjazdy stialne i zawodowe, szkoły letnie itd.) są doskonałą podstawą do weryfikacji własnych poglądów i samookreślenia Szkoły Krakowskiej w szerokim europejskim, a nawet światowym kontekście."

Spis treści:
Wstęp
A - ARCHITEKTURA
Jan BRUZDA: Witraże i freski organiczne
Tadeusz GAWŁOWSKI: O powstaniu i ewolucji Katedry Projektowania , Architektury Przemysłowej Wydziału Architektury PK
Krzysztof LENARTOWICZ: Traditions of architectural psychology at the Cracow Faculty of Architecture (Tradycja psychologii architektury na Wydziale Architektury PK)
Zbigniew RADZIEW ANOWSKI: Ewolucja znaczenia kulturowego ziem górskich Jej odzwierciedlenie w koncepcjach teoretycznych, projektowych i urbanistycznych autora
Andrzej SKOCZEK, Zbigniew RADZIEW ANOWSKI, Juliusz ZIELIŃSKI: Regionalizm w architekturze wobec wyzwań współczesności

B - URBANISTYKA
Witold CĘCKIEWICZ: Projektowanie urbanisytczne - ewolucja problemu a ewolucja nauczania
Witold CĘCKIEWICZ, Agnieszka PĘCKOWSKA: Instytut Projektowania Urbanistycznego - historia przemian w strukturze
Witanisław JUCHNOWICZ: Obszary śródmiejskie i centra miast polskich
Z doświadczeń tworzenia i rozwijania szkoły projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 1960-1993
Vacław SERUGA: Kompozycja zespołów urbanistycznych
Andrzej WYŻYKOWSKI: Projekty i realizacje zespołów mieszkaniowych pracowników Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK na tle zmian polityczno-ekonomicznych kraju i obowiązujących normatywów

C - PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Barbara BARTKOWICZ: Problemy małych miast Polski połniowej i ich aktualność
Tadeusz BARTKOWICZ: Możliwości i szanse zachowania równowagi ekologicznej na obszarach zurbanizowanych w świetle nowych uwarunkowań gospodarczych Polski 119

D - ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Janusz BOGDANOWSKI: Droga od projektowania budynku do architektury krajobrazu
Aleksander BOHM: Contemporary problems of the Polish historie cities a case of Cracow (Współczesne problemy polskich miast historycznych na przykładzie Krakowa)
Maria ŁUCZYŃSKA-BRUZDA: Architektura krajobrazu otwartego defInicja, zakres, kryteria wyodrębnienia
Anna MITKOWSKA: Krajobrazowa koncepcja rekultywacji wyrobisk kopalnianych w Opolu

E - HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Kazimierz KUŚNIERZ: Ze stiów na rozwojem przestrzennym miast Małopolski (w pracach zespołu Historii Urbanistyki)