Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Wytyczne opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Poradnik dobrej praktyki

Wydawnictwo: Medium
Autor: Grzegorz Ogrodnik, Marek Woliński
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
55,00 zł

ISBN 978-83-64094-60-6

Oprawa: miękka, Format: 16x26 cm, Stron: 98, 2018 r.

Wytyczne powstały w wyniku realizacji zadania badawczego 5.3.2 „Opracowanie wytycznych do sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi” w ramach tematu badawczego T.5.3. „Bezpieczna ewakuacja – rozwiązania techniczne i organizacyjne” 5. pakietu tematycznego „Nowatorskie metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego” projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Treści zawarte w opracowaniu odnoszą się do stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2017 r.

W większości dużych obiektów, a także w stosunkowo małych, ale w których występuje zagrożenie wybuchem, sposób zapewnienia ochrony przeciwpożarowej powinien być odpowiednio udokumentowany i przedstawiony ich użytkownikom. Dokumentację taką stanowi INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻARO­WEGO (IBP).

W książce można znaleźć oprócz wytycznych i opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego również wymagania formalne i merytoryczne, jak stworzyć strukturę dokumentu, warunki ochrony przeciwpożarowej i informacje o urządzeniach przeciwpożarowych i gaśniczych. Dodatkowo w poradniku znalazły się sposoby, jak postępować na wypadek pożaru i innego zagrożenia, wymagania - prace niebezpieczne pod względem pożarowym (PNP), o organizacji ewakuacji ludzi, instrukcje jak zapoznać użytkowników budynku z przepisami i instrukcją oraz obowiązki i zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Spis treści
1. Wprowadzenie / 9
1.1. Odbiorcy wytycznych / 9
1.2. Wymagania opracowania instrukcji. Rys historyczny / 10
1.3. Wykorzystanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego / 12
1.4. Zarys ogólny wytycznych / 12

2. Wymagania formalne i merytoryczne / 14
2.1. Wprowadzenie / 14
2.2. Rodzaje obiektów, dla których wymagane jest opracowanie IBP / 14
2.3. Wyjątki / 15
2.4. Wymagania formalne / 15
2.5. Wymagania merytoryczne / 16
2.6. Aktualizacja instrukcji / 18
2.7. W następnych rozdziałach / 19

3. Struktura dokumentu / 20
3.1. Wprowadzenie / 20
3.2. Struktura dokumentu / 20
3.3. Edycja dokumentu / 24
3.4. W następnych rozdziałach / 25

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej / 26
4.1. Wprowadzenie / 26
4.2. Zestawienie powierzchni wewnętrznych / 27
4.3. Grupa wysokości i wysokość budynku / 28
4.4. Liczba kondygnacji / 29
4.5. Odległość budynku od obiektów sąsiadujących / 30
4.6. Parametry pożarowe występujących substancji palnych / 30
4.7. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego / 32
4.8. Kategoria zagrożenia ludzi / 33
4.9. Przewidywana liczba osób w budynku / 34
4.10. Zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych / 35
4.11. Podział obiektu na strefy pożarowe / 36
4.12. Klasa odporności pożarowej budynku / 37
4.13. Klasa odporności ogniowej elementów budynku / 37
4.14. Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku / 38
4.15. Warunki techniczne ewakuacji / 39
4.16. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych / 40
4.17. Urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w budynku / 41
4.18. Wyposażenie w gaśnice / 42
4.19. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru / 43
4.20. Drogi pożarowe / 44
4.21. Inne rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej / 46
4.22. W następnych rozdziałach / 46

5. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice – wyposażenie, przegląd i konserwacja / 47
5.1. Wprowadzenie / 47
5.2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe / 47
5.3. Określenie wyposażenia w wymagane gaśnice / 47
5.4. Przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic / 48
5.5. Przykłady / 48
5.6. W następnych rozdziałach / 54

6. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia / 55
6.1. Wprowadzenie / 55
6.2. Rodzaje i ogólna charakterystyka zagrożeń / 55
6.3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia / 55
6.4. Przykład zapisów procedur postępowania / 56
6.5. W następnych rozdziałach / 58

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (PNP) / 59
7.1. Wprowadzenie / 59
7.2. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Wymagania / 59
7.3. Ogólne podejście do zabezpieczenia PNP / 61
7.4. Przykładowe wzory dokumentacji PNP / 61
7.5. W następnych rozdziałach / 65

8. Ewakuacja ludzi – warunki i organizacja oraz ćwiczenia / 66
8.1. Wprowadzenie / 66
8.2. Wymagania w zakresie przeprowadzania ewakuacji / 66
8.3. Warunki techniczne i organizacja ewakuacji ludzi / 67
8.4. Zasady organizacji ewakuacji ludzi / 68
8.5. W następnych rozdziałach / 69

9. Zapoznanie użytkowników budynku z przepisami i instrukcją / 70
9.1. Wprowadzenie / 70
9.2. Sposoby zapoznania z przepisami ppoż. i treścią instrukcji / 70
9.3. W następnych rozdziałach / 74

10. Obowiązki i zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 75
10.1. Wprowadzenie / 75
10.2. Obowiązki i zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 75
10.3. Zadania i obowiązki dla wybranych grup użytkowników obiektu / 77
10.4. W następnych rozdziałach / 78

11. Plany ochrony przeciwpożarowej / 79
11.1. Wprowadzenie / 79
11.2. Wymagania formalne dla planów / 79
11.3. Zawartość planów / 80
11.4. Wykorzystanie planów ochrony przeciwpożarowej obiektu / 81
11.5. Wytyczne opracowywania planów / 81
11.6. Przykładowe symbole i ich zastosowanie na planach / 85
11.7. W następnych rozdziałach / 91

12. Słownik wybranych określeń i terminów / 92
12.1. Wprowadzenie / 92
12.2. Podstawowe określenia i terminy / 92