Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Zabytkoznastwo i konserwatorstwo XXV

Autor: pod red. Zygmunt Waźbiński
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: miękka , Format:  16,8x23,5 cm, Stron: 132, fotografie czarno-białe i kolorowe, 1994 r.

Książka tańsza niż ksero!!!

Kolejny zeszyt Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa (zeszyt 280) Wydziału Nauk Humanistyczno - Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spis treści:
Wstęp (Zygmunt W a ź b i ń s ki) .
Bibliografia prac Zygmunta Kruszelhickiego (zestawiła Janina K r u s z e l n i c k a) .
Zygmunt W a ź b i ń s k i - Stium modela z natury w rzymskiej Akademii św. Łukasza w latach 1593-1632 .
Katarzyna C i e ś l a k - Ambona z kościoła św. Jana w Gdańsku. Przyczynek do twórczości Izaaka van den Blocka .
Lech B r u s e w i c z - Zagadka tzw. Ecce Homo z kościoła św. Piotra na Helu: stium recepcji sztuki Rembrandta w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej
Jacek T y l i c k i - Portret nieznanego mężczyzny z Muzeum Narodowego w Warszawie: przyczynek do gdańskiego okresu twórczości Franza Kesslera
Bogusław D y b a ś - Podróż Tymoteusza Josta. Przyczynek do kształcenia budowniczych w wielkich miastach Prus Królewskich na przełomie XVI i XVII w. .
Michał Woź n i a k - Uwagi o pochodzeniu mistrzów i czeladników gdańskiego cechu zlotniczego
Tomasz F. d e R o s s e t - Obrazy z Wiśniowca w kolekcji Andrzeja Mnislcha
Marian A r s z y ń s k i - Nowomiejski !tościół ewangelicki w Toruniu - przyczynek do dziejów architektury pierwszej połowy XIX wieku na Pomorzu .
Jan T a j c h m a n - Kamienica "Pod Gwiazdą" w Toruniu i jej problematyka konserwatorska
Józef P o k l e w s k i - "Szkoła wileńska" i jej ocena przez międzywojenną krytykę artystyczną

Kurzfassungen
Summaries
Resumes
Zygmunt Waźbiński - Live model sties at the St. Luke Academy in Rome
Katarzyna Cieślak - Ein Beitrag zum Schaffen von Isaak van den Block fiber die Kanzel in der Hl.-Johannes-Kirche zu Gdańsk.
Lech Brusewicz - .Das Riitsel des Ecce Homo in der Hl.-Petrus-Kirche in Hela: ein Beitrag zur Rezeption Rembrandts Kunst in Polen des XVII. Jh.
Jacek Tylicki - Portrait of an unknown man from the National Museum in Warsaw: a contribution to the Danzig period of Franz Kessler
Bogusław Dybaś - Die Reise von Timotheus Jost. Ein Beitrag zur Ausbildung der Baumeister in den gro Ben Stiidten des ehemaligen Koniglich PreuBen um die Wende zum XVII. Jh.
Michał Woźniak - Bemerkungen zur Herkunft der Meister und Gesellen der Danziger Goldschmiedeinnung Tomasz F. de Rosset - Les tableaux de Wiśniowiec dans la collection d'Andre Mniszech.. .
Marian Arszyński - Die eva~gelische Kirche der Neustadt Thorn. Ein Beitrag zur Geschichte der Architektur der 1. Helfte des XIX. Jh. in Pomerellen .
Jan Tajchman - Das Haus "zum Stern" in Toruń und seine Konservatorische Probiernatik
Józef Poklewski - Die "Vilnaer Schule" und ihre Beurteilung durch die Kunstkritik der Zwischenkriegszeit