Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne + płyta CD

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Autor: Ewa Bończak-Kucharczyk
Dostępność:
Oprawa: miękka, Format: 14,5x20,5 cm, Stron: 619 + płyta CD,  2011 r., rysunki i fotografie - barwne i czarno-białe

Zarządzając lokalami lub budynkami mieszkalnymi, należy nie tylko postępować zgodnie z prawem, ale także rozumieć zasady, według których świat mieszkaniowy jest lub powinien być urządzony. Dlatego niniejsza publikacja objaśnia obowiązujące przepisy oraz pokazuje zasady, według których powinni funkcjonować właściciele, lokatorzy i zarządcy budynków mieszkalnych, a także dostawcy usług i - w pewnym zakresie - władze.

W opracowaniu omówione zostały problemy związane z zarządzaniem budynkami i lokalami mieszkalnymi, przepisy wielu ustaw i aktów wykonawczych - dotyczących wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, najmu, ochrony praw lokatorów, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Można tu znaleźć odniesienia do orzeczeń sądów oraz odpowiedzi na 100 pytań, często zadawanych przez zarządców nieruchomości mieszkalnych. 

Do książki dołączono płytę CD, zawierającą teksty najważniejszych aktów prawnych związanych z poruszaną problematyką oraz typowy plan zarządzania nieruchomością.

Spis treści:
Wykaz skrótów 
Rozdział 1 
Wprowadzenie

Rozdział 2 
Świat mieszkaniowy - z czego się składa i jak jest urządzony. 

2.1. Mieszkanie jako dobro podstawowe. 
2.2. Najważniejsi aktorzy i ich role. 
2.2.1. Właściciel. 
2.2.2. Lokator. 
2.2.3. Zarządca. 
2.2.4. Dostawcy usług. 
2.2.5. Władze. 

Rozdział 3 
Definicje i cechy lokali i domów mieszkalnych oraz ich wpływ na zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkalnych. 
3.1. Nieruchomość
3.2. Lokal mieszkalny. 
3.2.1. Definicje lokalu mieszkalnego. 
3.2.2. Wymóg samodzielności lokalu. 
3.2.3. Normy techniczne lokalu mieszkalnego. 
3.2.4. Wymagana powierzchnia lokali mieszkalnych. 
3.2.5. Powierzchnia użytkowa. 
3.2.6. Wartość odtworzeniowa lokalu. 
3.2.7. Wyodrębnianie lokalu jako przedmiotu osobnej własności. 
3.2.8. Pomieszczenia tymczasowe. 
3.3. Dom mieszkalny. 
3.3.1. Bynek mieszkalny. 
3.3.2. Dom jednorodzinny. 
3.4. Zasoby mieszkaniowe. 
3.5. Wpływ cech domów i lokali mieszkalnych oraz zróżnicowania ich użytkowników na zarządzanie budynkami mieszkalnymi. 

Rozdział 4 
Prawa i obowiązki właścicieli oraz ich wpływ na zarządzanie budynkami lub lokalami mieszkalnymi. 

4.1. Atrybuty własności. 
4.2. Prawa i obowiązki właścicieli lokali. 
4.2.1. Zasady ogólne. 
4.2.2. Koszty zarządu nieruchomością wspólną i zaliczki na pokrycie tych kosztów. 
4.2.3. Wspólnota mieszkaniowa. 
4.2.4. Inne prawa i obowiązki właścicieli lokali. 
4.2.5. Obowiązki i prawa w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną. 

Rozdział 5 
Relacje między właścicielami a lokatorami. 

5.1. Podstawowe relacje. 
5.2. Różne błędy w stosunkach między właścicielami a lokatorami w zasobach publicznych. 

Rozdział 6 
Prawa i obowiązki lokatorów. 

6.1. Sytuacja lokatorów i ich prawa. 
6.2. Obowiązki majątkowe i finansowe lokatorów. 
6.2.1. Obowiązki finansowe. 
6.2.2. Czynsz i inne opłaty za używanie mieszkań oraz ich podwyższanie w świetle ustawy o ochronie praw lokatorów. 
6.2.3. Ustalanie czynszu w publicznych zasobach mieszkaniowych. 
6.2.4. Możliwość stosowania obniżek czynszu w publicznych zasobach mieszkaniowych. 
6.2.5. Opłaty za używanie mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych i ich zmiana. 
6.2.6. Czynsz regulowany. 
6.2.7. Odpowiedzialność różnych lokatorów za wnoszenie opłat. 
6.2.8. Kaucje. 
6.3. Obowiązki w zakresie utrzymania lokalu i inne obowiązki. 
6.3.1. Obowiązki w zakresie utrzymania lokalu. 
6.3.2. Inne obowiązki. 
6.4. Umowa między lokatorem a właścicielem. 
6.5. Szczególne zasady wynajmowania mieszkań z zasobów publicznych. 
6.5.1. Zasady ogólne. 
6.5.2. Zadania własne gminy w zakresie mieszkalnictwa i wynajmowanie mieszkań wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. 
6.5.3. Wynajmowanie mieszkań wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego przez innych niż gmina właścicieli. 
6.5.4. Szczególne zasady zawierania umów o najem okazjonalny i szczególny, niedookreślony charakter takiego najmu. 

Rozdział 7 
Obowiązki w zakresie opróżnienia lokalu mieszkalnego, eksmisja i używanie mieszkania bez tytułu prawnego. 

7.1. Obowiązek opróżnienia lokalu po wygaśnięciu tytułu prawnego. 
7.2. Eksmisja i ochrona niektórych lokatorów przed eksmisją. 
7.3. Wykonywanie wyroków eksmisyjnych. 
7.4. Używanie lokalu bez tytułu prawnego. 

Rozdział 8 
Zarządzanie i zarządcy. 

8.1. Zarządzanie nieruchomością. 
8.1.1. Ustawowe definicje zarządzania nieruchomością. 
8.1.2. Zarząd zwykły i czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. 
8.2. Zarządcy nieruchomości. 
8.2.1. Ustawowe definicje zarządcy nieruchomości. 
8.2.2. Wymóg posiadania licencji oraz kto licencji nie potrzebuje. 
8.3. Relacje między zarządcą a innymi użytkownikami nieruchomości. 
8.4. Cechy dobrego zarządcy. 
8.5. Umowa o zarządzanie nieruchomością. 
8.5.1. Typy umów o zarządzanie nieruchomością. 
8.5.2. Umowa o zarządzanie nieruchomością w świetle obowiązujących przepisów. 
8.6. Ograniczenia możliwości zarządzania nieruchomościami w określonych sytuacjach. 
8.6.1. Ograniczenia wynikające z przepisów. 
8.6.2. Ograniczenia zarządzania wynikające ze względów praktycznych. 
8.7. Zarządcy wykreowani przez ustawy. 

Rozdział 9 
Zasady zarządzania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości o funkcjach mieszkalnych. 

9.1. Podstawowe czynności i zabiegi. 
9.1.1. Ustalenie stanu nieruchomości i protokół przejęcia nieruchomości. 
9.1.2. Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym. 
9.1.3. Kontrola stanu nieruchomości mieszkalnych. 
9.1.4. Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości. 
9.1.5. Prowadzenie spraw finansowych i zdawanie rachunku z zarządu nieruchomością. 
9.2. Fundusze remontowe. 
9.3. Plany zarządzania nieruchomością. 
9.4. Plany wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i programy zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu. 

Rozdział 10 
Specyfika zarządzania nieruchomościami przez współwłaścicieli. 

Rozdział 11 
Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych i specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnymi 

11.1. Możliwość wyboru formy zarządu nieruchomością wspólną. 
11.1.1. Rodzaje form zarządu nieruchomością wspólną i możliwość wyboru określonej formy, wybrany zarząd i zarząd powierzony. 
11.1.2. Szczególna sytuacja i brak możliwości wyboru formy zarządu nieruchomością wspólną w spółdzielniach mieszkaniowych. 
11.2. Specyfika zarządzania nieruchomością wspólną w małych wspólnotach bezpośrednio przez właścicieli lokali 
11.3. Zarządzanie nieruchomością wspólną przez zarząd lub zarządcę. 
11.3.1. Prawa i obowiązki zarządu lub zarządcy. 
11.3.2. Prawa i obowiązki zarządu lub zarządcy w przypadku dokonywania zmian we współwłasności. 
11.3.3. Uprawnienia właścicieli lokali względem zarządu lub zarządcy. 
11.4. Organizacja zarządu wspólną nieruchomością. 
11.4.1. Zwoływanie i przeprowadzanie zebrań właścicieli lokali. 
11.4.2. Podejmowanie uchwał. 
11.4.3. Rozstrzyganie sporów w sprawie uchwał właścicieli lokali. 

Rozdział 12 
Specyfika zarządzania nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowych. 

12.1. Specyfika spółdzielni mieszkaniowej i jej wpływ na zarządzanie nieruchomościami spółdzielni. 
12.2. Różne prawa do lokali i domów w spółdzielni mieszkaniowej. 
12.2.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 
12.2.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 
12.2.3. Własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. 
12.3. Niektóre zasady gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowej i ich wpływ na zarządzanie mieniem przez spółdzielnię. 
12.4. Możliwość ustanowienia hipoteki przez spółdzielnię mieszkaniową. 
Rozdział 13 
Specyfika zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Rozdział 14 
Dostawcy i korzystanie z usług 

14.1. Różne przypadki dostaw i odpowiednie zachowania odbiorców...428
14.2. Zawieranie umowy z dostawcą. 
14.3. Problemy z monopolistami i ochrona praw konsumentów. 
14.4. Korzystanie z usług w świetle obowiązujących przepisów. 
14.4.1. Zasady ogólne. 
14.4.2. Zawieranie umów i rozliczanie usług. 
14.4.3. Problemy podatkowe i z odsprzedażą usług. 

Rozdział 15 
Załączniki. 

Załącznik nr 1
100 pytań często zadawanych przez zarządców budynków mieszkalnych. 
Załącznik nr 2
Zawartość typowego planu zarządzania nieruchomością. 
Część I - podstawowe informacje o nieruchomości. 
Cześć II - analiza rynku. 
Część III - warianty postępowania i ich analiza. 
Część IV - plan zarządzania dla wybranego wariantu.