Zasady budowy składowisk odpadów

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 84,00 zł

ISBN 978-83-249-2015-0

Oprawa: broszurowa, Format: 16x23,5, Strona: 376, 2009 r.

 

Instrukcje, wytyczne, poradniki 444/2009

 

Spis treści:

- Przedmowa

1. Wprowadzenie

- 1.1. Informacje wstępne

- 1.2. Definicje

- 1.3. Symbole i oznaczenia

 

2. Lokalizacja składowiska

- 2.1. Informacje wstępne

- 2.2. Zespół uwarunkowań

- 2.3. Stia przedprojektowe

 

3. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- 3.1. Informacje wstępne

- 3.2. Opracowanie wstępnej koncepcji technicznej poprzedzającej wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania

 

4. Wybór lokalizacji składowiska

- 4.1. Informacje wstępne

- 4.2. Orientacyjne wymagania odległości składowiska od obiektów

- 4.3. Hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie warunki lokalizacji składowisk

- 4.4. Ukształtowanie składowisk

- 4.5. Bariera geologiczna

- 4.6. Badania do dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej konieczne do wykonania projektu budowlanego

 

5. Typy składowisk

- 5.1. Informacje wstępne

- 5.2. Składowiska odpadów niebezpiecznych

- 5.3. Podziemne składowiska odpadów

- 5.4. Składowiska azbestu

- 5.5. Składowiska odpadów komunalnych

- 5.6. Składowiska odpadów obojętnych

 

6. Migracja zanieczyszczeń ze składowisk

- 6.1. Informacje wstępne

- 6.2. Procesy oczyszczania odcieku w warunkach naturalnych

 

7. Elementy konstrukcyjne składowisk

- 7.1. Informacje wstępne

- 7.2. Oddziaływania wpływające na konstrukcję składowiska

 

8. Uszczelnienia podstawy składowisk

- 8.1. Informacje wstępne

- 8.2. Składowiska odpadów niebezpiecznych

- 8.3. Składowiska odpadów komunalnych

- 8.4. Systemy drenażu

- 8.5. Uszczelnienia powierzchniowe (pokrywowe)

- 8.6. Uszczelnienie boczne

- 8.7. Uszczelnienie pośrednie

 

9. Osiadanie składowiska

- 9.1. Informacje wstępne

- 9.2. Prognoza osiadań

 

10. Stateczność skarp składowiska

- 10.1. Sytuacje projektowe

- 10.2. Przypisanie skarp do kategorii geotechnicznych

- 10.3. Dane do analizy stateczności

- 10.4. Parametry geotechniczne

- 10.5. Stateczność skarp z odpadów

- 10.6. Zapas bezpieczeństwa

 

11. Projektowanie z ziałem geosyntetyków

- 11.1. Informacje wstępne

- 11.2. Podział i charakterystyka geosyntetyków

- 11.3. Geotekstylia

- 11.4. Geomembrany

- 11.5. Geomaty

- 11.6. Maty bentonitowe

- 11.7. Geosiatki

- 11.8. Georuszty

- 11.9. Ocena geosyntetyków

- 11.10. Badania i wymagania stawiane geosyntetykom

 

12. Dobór materiału mineralnego na przesłonę

- 12.1. Informacje wstępne

- 12.2. Wymagania stawiane materiałom

 

13. Badania przydatności gruntów do budowy mineralnych przesłonach izolacyjnych

- 13.1. Informacje wstępne

- 13.2. Szczegółowe badania gruntów w laboratorium

- 13.3. Badania gruntów na poletku doświadczalnym

- 13.4. Pobieranie próbek do badań

- 13.5. Ocena wyników badań

 

14. Kryteria przydatności gruntów do budowy mineralnych barier izolacyjnych

- 14.1. Informacje wstępne

- 14.2. Kryteria przydatności

- 14.3. Ocena przydatności gruntów do budowy mineralnych barier izolacyjnych

 

15. Charakterystyka gruntów spoistych występujących w Polsce wraz z oceną ich przydatności

 

16. Zasady wykonania mineralnych przesłon izolacyjnych

 

17. Eksploatacja składowiska odpadów jako etap jego budowy

- 17.1. Informacje wstępne

- 17.2. Gaz składowiskowy

- 17.3. Zagrożenia mikrobiologiczne

 

18. Obiekty na składowisku

 

19. Monitoring składowiska

- 19.1. Informacje wstępne

- 19.2. Monitoring wód

- 19.3. Monitoring powietrza

- 19.4. Pomiary bryły składowiska

 

20. Rekultywacja składowiska

- 20.1. Informacje wstępne

- 20.2. Rekultywacja biologiczna

 

21. Składowiskowe pozwolenia zintegrowane

- 21.1. Informacje wstępne

- 21.2. Ocena spełnienia przez składowisko wymagań BAT

- 21.3. Ocena stanu technicznego składowiska odpadów

- 21.4. Porównanie technologii

- 21.5. Wniosek o wydanie pozwolenia

 

22. Polskie doświadczenia w bowie składowisk

- 22.1. Informacje wstępne

- 22.2. Przykłady składowisk odpadów niebezpiecznych

 

23. Tereny skażone

- 23.1. Definicja terenu skażonego

- 23.2. Teren skażony jako potencjalny problem

 

24. Bibliografia

- 24.1. Akty prawne, normy, instrukcje

- 24.2. Literatura