Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków

Wydawnictwo: Polcen
Autor: Władysław Korzeniowski
Dostępność:
Nakład wyczerpany

ISBN 83-89234-31-9

Oprawa: miękka, Format: 20x29 cm, Stron: 172, 2008 rok, liczne rysunki czarno-białe

W niniejszym poradniku ujęte są kompleksowo i jednoznacznie problemy związane z zasadami obmiaru i obliczania powierzchni użytkowych mieszkań oraz kubatury budynków lub ich części, które stanowią m.in. podstawę do sporządzania przedmiarów robót budowlanych w kosztorysowaniu nowo projektowanych budynków, a także (a może w szczególności) do sporządzania obmiarów w inwentaryzacjach budynków remontowanych lub przebudowywanych.

Normowe zasady obmiaru i obliczania powierzchni w budynkach zostały przedstawione i skomentowane przy zastosowaniu układu tabelarycznego porównywalnych ustaleń PN-70/B-2365 z ustaleniami PN ISO 9836:1997. Układ taki jest najbardziej przejrzysty i ułatwia wyciągnięcie logicznych wniosków praktycznych.

W poradniku zamieszczono ok. 150 rysunków i 24 tabele obrazujące zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury oraz pytania z odpowiedziami autora, a także ilustrowany słownik pojęć niezdefiniowanych w aktach prawnych i normach.

Publikacja przeznaczona jest dla: inwestorów i projektantów oraz właścicieli i zarządców budynków, a także ich użytkowników - członków spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych, pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i banków kredytujących inwestycje budowlane - przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji, rzeczoznawców majątkowych i notariuszy przy szacowaniu wartości budynków, zawieraniu umów kupna-sprzedaży i zakładaniu ksiąg wieczystych.

Spis treści:
Przedmowa
Wprowadzenie
Wykaz użytych skrótów
Rozdział 1. Podstawy obliczania powierzchni budynków
1.1. Akty prawne określające zasady obliczania powierzchni
1.1.1. Akty prawne dotyczące gospodarki lokalami
1.1.2. Akty prawne dotyczące podatków od nieruchomości budynkowych
1.1.3. Normatywy techniczne projektowania (NTP)
1.1.4. Przepisy techniczno-budowlane
1.1.5. Inne akty prawne
1.2. Polskie Normy obliczania powierzchni w budynkach
1.3. Zastosowanie norm obliczania powierzchni w budynkach
1.4. Stosowanie pojęć i symboli obliczanych powierzchni
Rozdział 2. Zasady obmiaru do obliczania powierzchni w budynkach wg Polskich Norm
Rozdział 3. Zasady obliczania powierzchni w budynkach wg Polskich Norm
3.1. Obliczanie powierzchni zabudowy (Pz)
3.2. Obliczanie powierzchni całkowitej (Pc)
3.3. Obliczanie powierzchni konstrukcji (Pk)
3.4. Obliczanie powierzchni netto (Pn)
3.5. Obliczanie powierzchni wewnętrznej (Pw)
3.6. Obliczanie powierzchni ruchu (Pr)
3.7. Obliczanie powierzchni użytkowej (Pu)
3.8. Obliczanie powierzchni użytkowej podstawowej (Pp)
3.9. Obliczanie powierzchni użytkowej pomocniczej (Pd)
3.10. Obliczanie powierzchni usługowej (Pg)
3.11. Obliczanie powierzchni obudowy budynku (Po)
Rozdział 4. Stosowanie zasad do obliczania powierzchni w praktyce projektowania i budowy oraz utrzymania i przebudowy budynków
4.1. Obliczenia powierzchni do celów gospodarki lokalami i ochrony praw lokatora
4.2. Stosowanie norm obliczania powierzchni w budynkach nowo projektowanych i w budynkach istniejących
Zbiór rysunków obrazujących zasady obmiaru i obliczania powierzchni
Rozdział 5. Podstawy obliczania kubatury budynków
5.1. Akty prawne określające zasady obliczania kubatury
5.2. Polskie Normy obliczania kubatury
5.3. Zakres zastosowania Polskich Norm obliczania kubatury
5.4. Stosowanie pojęć i symboli obliczanych kubatur
Rozdział 6. Zasady obmiaru do obliczania kubatury budynków wg Polskich Norm
Rozdział 7. Zasady obliczania kubatury budynków wg Polskich Norm
7.1. Obliczanie kubatury wg przepisów techniczno-budowlanych
7.2. Obliczanie kubatury wg Polskich Norm
7.2.1. Obliczanie kubatury ogólnej (Vo) wg PN-69/B-02360
7.2.2. Obliczanie kubatury brutto (Vb) wg PN-ISO 9836:1997
7.2.3. Obliczanie kubatury konstrukcji (Vk) wg PN-ISO 9836:1997
7.2.4. Obliczanie kubatury netto budynku (Vn) wg PN-ISO 9836:1997
7.2.5. Obliczanie kubatury wewnętrznej (Vw) wg PN-ISO 9836:1997
7.2.6. Obliczanie kubatury ruchu (Vr) wg PN-ISO 9836:1997
7.2.7. Obliczanie kubatury użytkowej w budynku (Vu) wg PN-ISO 9836:1997
7.2.8. Obliczanie kubatury usługowej (Vu) wg PN-ISO 9836:1997
Rozdział 8. Stosowanie zasad do obliczania kubatury w praktyce projektowania i budowy oraz utrzymania i przebudowy budynków
Zbiór rysunków obrazujących zasady obmiaru i obliczania kubatury budynków
Rozdział 9. Możliwości określania wskaźników techniczno-ekonomicznych z wykorzystaniem wartości obliczonych na podstawie Polskich Norm
9.1. Przykłady wskaźników techniczno-ekonomicznych z wykorzystaniemwartości obliczonych na podstawie PN-69/B-02360 i PN-70/B-02365
9.2. Przykłady wskaźników techniczno-ekonomicznych z wykorzystaniemwartości obliczonych na podstawie PN-ISO 9836:1997
Aneks 1. Zasady kwalifikowania powierzchni użytkowej podstawoweji pomocniczej oraz powierzchni gospodarczej i powierzchni ruchu
Aneks 2. Pytania i odpowiedzi
Słownik pojęć niezdefiniowanych w normach obliczania powierzchni i kubatury budynków
Spis tablic
Przykład. Rozbieżne zasady obliczania powierzchni użytkowej