Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

  • 32,00 zł

ISBN978-83-7348-575-4

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 147, Wydanie IV, 2023 r.

Przedmiotem niniejszej książki są zasady projektowania wodnych pośrednich węzłów ciepłowniczych. Inne typy węzłów przedstawiono w celu usystematyzowania omawianych zagadnień oraz porównania schematów ideowych. W pracy omówiono działanie i wyposażenie węzłów ciepłowniczych w oparciu o informacje rozproszone w literaturze, przepisach, normach, warunkach technicznych, dokumentacji technicznej urządzeń oraz wynikające z własnych doświadczeń projektowych i dydaktycznych autorki. Przywołane w tekście przepisy prawne są aktualne do momentu złożenia pracy do druku. Prezentowany materiał nie odnosi się do konkretnego systemu ciepłowniczego i konkretnych producentów armatury. Jego uniwersalny charakter nie wyklucza rozwiązań innych niż prezentowane, a stanowiących indywidualne spojrzenie projektanta lub dostawcy ciepła.


W pierwszej części przedstawiono klasyfikację węzłów oraz omówiono zasadę działania i parametry obliczeniowe układów pośrednich. Zamieszczone schematy ideowe prezentują wybrane konfiguracje funkcyjne, ze wskazaniem rozwiązań alternatywnych i opcjonalnych. Zasady wykonywania obliczeń hydraulicznych i doboru urządzeń przedstawiono w rozdziałach 2-A, kładąc nacisk na ich stronę praktyczną. Szczegółowe zagadnienia teoretyczne są przedmiotem m.in. przywołanych w tekście podręczników z zakresu termodynamiki, hydrauliki i automatyki, do których może sięgnąć Czytelnik pragnący pogłębić swoją wiedzę. Za logiczny uznano podział węzła na poszczególne obiegi, prezentowane w odrębnych rozdziałach, poświęconych kolejno: obiegowi pierwotnemu (rozdział 2) oraz obiegom wtórnym - ogrzewania (rozdział 3) i ciepłej wody użytkowej (rozdział 4). W każdej części omówiono rodzaje, sposób działania oraz metodykę wymiarowania poszczególnych elementów węzła. W części piątej przedstawiono wymagania w stosunku do pomieszczenia węzła ciepłowniczego i instalacji towarzyszących, a w rozdziale szóstym - podstawowe warunki wykonania i odbioru. Ostatni, siódmy rozdział obejmuje przykłady obliczeniowe.


Książka jest przeznaczona dla stentów wyższych uczelni technicznych, będących słuchaczami kierunków i specjalności związanych z inżynierią środowiska, inżynierią sanitarną i ogrzewnictwem. Może ona również stanowić materiał pomocniczy dla projektantów węzłów ciepłowniczych.

Spis treści:
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW     
WSTĘP    

1. ZASADA DZIAŁANIA I BILANS CIEPLNY WODNYCH WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH ...
1.1.    Klasyfikacja i ogólna charakterystyka węzłów ciepłowniczych    
1.2.    Schematy ideowe pośrednich węzłów ciepłowniczych     
1.3.    Parametry obliczeniowe węzła ciepłowniczego     
1.3.1.    Parametry obliczeniowe wody sieciowej    
1.3.2.    Parametry obliczeniowe instalacji ogrzewania     
1.3.3.    Parametry obliczeniowe ciepłej wody użytkowej     
1.4.    Moc obliczeniowa węzła ciepłowniczego     
1.4.1.    Moc obliczeniowa do ogrzewania i wentylacji     
1.4.2.    Moc obliczeniowa do przygotowania ciepłej wody użytkowej    
1.5.    Obliczeniowy strumień masy wody sieciowej    

2. DOBÓR ELEMENTÓW OBIEGU PIERWOTNEGO WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO    
2.1.    Wymienniki ciepła    
2.2.    Armatura regulacyjna i automatyka    
2.2.1.    Regulatory bezpośredniego działania    
2.2.2.    Regulatory pośredniego działania    
2.2.3.    Sterowniki     
2.2.4.    Armatura regulacji ręcznej     
2.3.    Armatura odcinająca    
2.4.    Armatura spustowa    
2.5.    Armatura odpowietrzająca    
2.6.    Armatura oczyszczająca     
2.7.    Armatura kontrolno-pomiarowa     
2.7.1.    Ciepłomierz    
2.7.2.    Manometry i termometry     
2.8.    Przewód obiegowy     
2.9.    Rurociągi     
2.10.    Zasady obliczeń hydraulicznych obiegu pierwotnego
    
3. DOBÓR ELEMENTÓW OBIEGU WTÓRNEGO OGRZEWANIA     
3.1.    Pompy obiegowe     
3.2.    Armatura zabezpieczająca i stabilizująca ciśnienie     
3.2.1.    Zawór bezpieczeństwa     
3.2.2.    Naczynie wzbiorcze przeponowe    
3.3.    Armatura regulacyjna     
3.3.1.    Regulatory bezpośredniego działania    
3.3.2.    Armatura regulacji ręcznej     
3.4.    Armatura odcinająca    
3.5.    Armatura spustowa    
3.6. Armatura zwrotna
3.7.    Armatura odpowietrzająca     
3.8.    Armatura oczyszczająca    
3.9.    Armatura kontrolno-pomiarowa    
3.10.    Instalacja napełniania i uzupełniania zładu     
3.10.1.    Uzupełnianie zładu wodą z sieci ciepłowniczej     
3.10.2.    Uzupełnianie zładu wodą wodociągową     
3.11.    Rurociągi    
3.12.    Zasady obliczeń hydraulicznych obiegu wtórnego ogrzewania 
    
4. DOBÓR ELEMENTÓW OBIEGU WTÓRNEGO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ     
4.1.    Zasobniki i stabilizatory temperatury ciepłej wody użytkowej     
4.1.1.    Zasobniki ciepłej wody     
4.1.2.    Stabilizatory temperatury ciepłej wody    
4.2.    Pompy w obiegach ciepłej wody użytkowej    
4.2.1.    Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody     
4.2.2.    Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody    
4.3.    Armatura zabezpieczająca i stabilizująca ciśnienie     
4.3.1.    Zawór bezpieczeństwa    
4.3.2.    Naczynie wzbiorcze przeponowe    
4.3.3.    Armatura regulacji ciśnienia     
4.4.    Zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody wodociągowej     
4.5.    Zabezpieczenie przed zagrożeniem mikrobiologicznym    
4.6.    Armatura regulacyjna    
4.7.    Armatura odcinająca     
4.8.    Armatura spustowa    
4.9.    Armatura zwrotna    
4.10.    Armatura oczyszczająca    
4.11.    Armatura kontrolno-pomiarowa    
4.11.1.    Wodomierze     
4.11.2.    Manometry i termometry    
4.12.    Rurociągi     
4.13.    Zasady obliczeń hydraulicznych obiegu ciepłej wody użytkowej    

5.    POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO I JEGO WYPOSAŻENIE     
5.1.    Wymagania budowlane     
5.2.    Wentylacja pomieszczenia    
5.3.    Oświetlenie i instalacja elektryczna    
5.4.    Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna    
5.5.    Usytuowanie urządzeń    

6.    WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO ..
6.1.    Montaż rurociągów i armatury     
6.2.    Badania odbiorowe     
6.3.    Izolacje     
6.3.1.    Izolacja antykorozyjna     
6.3.2.    Izolacja termiczna     

7. PRZYKŁADY OBLICZEŃ    
7.1.    Przykładowe obliczenia równoległego węzła dwufunkcyjnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej     
7.2.    Przykładowe obliczenia szeregowo-równoleglego węzła dwufunkcyjnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej    

BIBLIOGRAFIA