Kategorie

Nasza oferta

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Zeszyt "Architektura" nr 13. Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty współczesnych przekształceń

Autor: Krystyna Solarek
Dostępność:
Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 283, 2013 r., liczne mapy, fotografie i rysunki barwne i  czarno-białe

Celem pracy jest prezentacja struktury przestrzennej strefy podmiejskiej Warszawy oraz zdiagnozowanie czynników wpływające na jej współczesne przekształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem determinant kształtowania ładu przestrzennego.

Spis treści:
Wstęp

Rozdział I. Strefa podmiejska w teorii urbanistyki i planowania przestrzennego na przełomie XX i XXI wieku

1.1.  Definicje i istota strefy podmiejskiej

1.2.  Stan badan dotyczących stref podmiejskich

1.3.  Delimitacja stref podmiejskich a zasięg obszarów zurbanizowanych

1.4.  Położenie i zasięg badanej strefy podmiejskiej Warszawy

 

Rozdział II. Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej jako przedmiot badań i prac projektowych

2.1.  Zróżnicowanie ujęc badawczych struktury przestrzennej

2.2. Definicja struktury przestrzennej strefy podmiejskie

2.3. Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej w pracowniach urbanistów, ze szczególnym uwzględnieniem opracowan dla otoczenia Warszawy

 

Rozdział III. Model przestrzenny strefy podmiejskiej Warszawy

3.1. Zarys historii przekształceń struktyry przestrzennej strefy podmiejskiej Warszawy

3.2. Ogólna charakterystyka modelu przestrzennego aglomeracji warszawskiej

3.3. Podsumowanie – współczesny model przestrzenny aglomeracji warszawskiej a XX wieczne wizje rozwojowe

 

Rozdział IV. Substruktura prawna strefy podmiejskiej Warszawy

4.1. Administrowanie terenem podmiejskim

4.2. Opracownaia regionalne a ich wdrażanie do lokalnych dokumentów planistycznych

4.3. Planownie ponadlokalnych inwestycji celu publicznego

4.4. Współpraca międzygminna

4.5. Sposób finansowania inwestycji publicznych a struktura przestrzenna

4.6. Wpływ charakteru podziałów prawnych nieruchomości na strukture przestrzenna – struktura własnościowa gruntów strefy podmiejskiej

4.7. Podsumowanie

 

Rozdział V. Substruktura funkcjonalna strefy podmiejskiej Warszawy

5.1. Transport

5.2. Ośrodki miejskie w strefie podmiejskiej Warszawy

5.3. Dawna strefa żywicielska – wypieranie terenów produkcji rolnej i leśnej

5.4. Środowisko zamieszkania

5.5. Wsie w strefie podmiejskiej Warszawy

5.6. Ośrodki usługowe

5.7. Przemysł, miejsca pracy

5.8. Rekraacja

5.9. Niechciane, niezbędne funkcje techniczne

5.10 Podsumowanie

 

Rozdział VI. Substruktura fizjonomiczna  strefy podmiejskiej Warszawy (czyli to co urbaniści zwą  strukturą przestrzenną_

6.1. Drogi

6.2. Krawędzie

6.3. Rejony

6.4. Węzły i punkty orientacyjne

6.5. Elementy krystalizujące przestrzeń strefy podmiejskiej

6.6. Podsumowanie

 

Rozdział VII. Substruktura społeczna w strefie podmiejskiej Warszawy

7.1. Prywatność – niepożądane zawłaszczanie przestrzeni czy esensja środowiska zamieszkania w strefie podmiejskiej?

7.2. Lokalne społeczności w strefie podmiejskiej a gettoizacja osiedli

7.3. Przestrzenie publiczne – stan obecny i mozliwości kształtowania w przyszłości

7.4. Przestzrenie niczyje

7.5. Związek jakości przestrzeni i charakteru uczestników oraz obserwatorów procedur planistycznych

7.6. Podsumowanie

 

Rozdział VIII. Substruktura przyrodnicza w strefie podmiejskiej Warszawy

8.1. Systemy terenów otwartych

8.2. Ochrona środowiska a wyposażanie terenów w infrastrukturę techniczną

8.3. Miasto zwarte a miasto zielone – konsekwencje stosowanych wskaźników i standardów zabudowy dla struktury przestrzennej strefy podmiejskiej

 

Rozdział IX. Wnioski – możliwości działań na rzecz poprawy struktury przstrzennej strefy podmiejskiej Warszawy i rola w tym urbanistów

9.1. Skala regionalna

9.2. Skala lokalna

 

Bibliografia

Spis rycin

Streszczenie

Summary