Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna

Wydawnictwo: UWM
Autor: Nowak Magdalena
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
21,00 zł

ISBN 83-86537-55-8, 1997 rok, 140 stron 

Zieleń w miastach podnosi jakość życia, tworzy wizerunek miasta i zapobiega niekontrolowanemu rozwojowi przestrzennemu. Celem gospodarki terenami zieleni jest świadome planowanie, modernizacja, rewaloryzacja i zarządzanie, a szczególnie zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej i takie zagospodarowanie terenów, by udział powierzchni biologicznie czynnej był możliwie wysoki. Barierę do tworzenia, utrzymywania i konserwacji terenów zieleni najczęściej stanowi brak środków finansowych. Znaczenie zielonej infrastruktury wzrasta wraz z rozwojem przestrzennym terenów zurbanizowanych oraz stopniem degradacji środowiska i obecnością terenów chronionych. Podnosi ona walory przestrzeni i pośrednio wspomaga procesy rozwoju.

 

O atrakcyjności terenów zieleni decyduje liczba ich użytkowników. Najkorzystniej jest, gdy tereny zielone łączą się w system, a także istnieją korytarze łączące się z innymi terenami zieleni. Dobrze funkcjonujące tereny zieleni powinny być miejscami spełniającymi rekreacyjne wymagania i oczekiwania ludności, wpływającymi korzystnie na atrakcyjność ekonomiczną miasta, przyczyniającymi się do oczyszczania powietrza, utrzymania bioróżnorodności na terenach miejskich.

 

W monografii „Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna” autorka przedstawiła definicje związane z zieloną infrastrukturą, jej rodzaje i funkcje. Opisała również sposoby zarządzania terenami zieleni, przedstawiła model infrastruktury miejskiej. Przeanalizowała strukturę terenów zielonych w Olsztynie oraz wykorzystanie funduszy UE na ich planowanie i modernizację.

 

Olsztyn należy do miast, które gospodarowanie terenami zieleni realizują przez centralizację i koordynację nadzoru nad ochroną, kształtowaniem i rozwojem terenów zieleni, m.in. dzięki ustanowieniu stanowiska ogrodnika miejskiego. Duża liczba zarządzających w mieście (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, właściciele prywatni, spółdzielnie mieszkaniowe, Zarząd Lokali Budynków Komunalnych, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Polski Związek Działkowców) utrudnia sprawne zarządzanie. W Olsztynie powinno się prowadzić politykę zachęcającą mieszkańców osiedli do dbania o swe otoczenie.