Znowelizowane warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie 2010. Suplement wyd. 2

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
Oprawa: broszurowa, Format: 16x22 cm, Stron: 188, 2010 r., wydanie II

Praktyczne kompendium wiedzy na temat przepisów techniczno-budowlanych dla budynków i ich usytuowania oraz w projekcie zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej. Przeznaczona jest dla: inwestorów, projektantów (architektów, konstruktorów budowlanych, drogowców, mostowców, instalatorów sanitarnych i elektryków), kosztorysantów, kierowników i majstrów budowy, inspektorów nadzoru budowlanego, funkcjonariuszy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

W Suplemencie m.in.:
Tekst ujednolicony rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 207, poz. 1238 i Nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 461),
Uzasadnienie nowelizacji ww. rozporządzenia. Część I. Ogólna, Uzasadnienie zmian wprowadzonych ww. rozporządzeniem. Część II. Szczegółowa. Komentarz szczegółowy do przepisów,
Ocena skutków realizacji (OSR),  Wskazówki do korzystania z wydania 8. Poradnika po wejściu w życie przepisów,Zmiany przepisów wchodzą w życie 8 lipca 2009 r.

O autorze:
Mgr inż. architekt Władysław Korzeniewski w swej długoletniej praktyce zawodowej był m.in.: naczelnikiem Wydziału Projektów Budowlanych w Komitecie Budownictwa i Architektury, wicedyrektorem Departamentu Państwowego Nadzoru Budowlanego w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, dyrektorem Zespołu Technicznego Inwestycji w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Był również współorganizatorem i starszym wykładowcą w renomowanym Podyplomowym Stium Mieszkalnictwa Politechniki Warszawskiej. Jest autorem wielu publikacji w prasie zawodowej oraz książek fachowych, szczególnie z zakresu mieszkalnictwa i przepisów prawa budowlanego, w tym dwóch książek uhonorowanych nagrodą ministra.

Spis treści:
Od wydawcy
Powód i cel wydania Suplementu
Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usutuowanie wg stanu prawnego na dzień 16 sierpnia 2010 r.
Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Rozdział I. Usytuowanie budynku
Rozdział II. Dojścia i dojazdy
Rozdział III. Miejsce postojowe dla samochodów osobudowych
Rozdział IV. Miejsca gromadzenia odpadów stałych
Rozdział V. Uzbojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
Rozdział VI. Stnie
Rozdział VII. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
Rozdział VIII. Zieleń i urządzenia rekraacyjne
Rozdział IX. Ogrodzenia
Dział III. Budynki i pomieszczenia
Rozdział I. Wymagania ogólne
Rozdział II. Oświetlenie i nasłonecznienie
Rozdział III. Wejścia do budynków i mieszkań
Rozdział IV. Schody i pochylnie
Rozdział V. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt lzi
Rozdział VI. Pomieszczenia higienicznosanitarne
Rozdział VII. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
Rozdział VIII. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
Rozdział IX. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
Rozdział X. Garaże dla samochodów osobudowych
Rozdział XI. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich
Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków
Rozdział I. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
Rozdział II. Kanalizacja sciekowa i deszczowa
Rozdział III. Wewnętrzne urzązdenia do usuwania odpadów stałych
Rozdział IV. Instalacje ogrzewcze
Rozdział V. Przewody kominowe
Rozdział VI. Wentylacja i klimatyzacja
Rozdział VII. Instalacja gazowa na paliwa gazowe
Rozdział VIII. Instalacja elektryczna
Rozdział IX. Urządzenia dźwigowe
Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe
Rozdział I. Zasady ogólne
Rozdział II. Odporność pożarowa budynków
Rozdział III. strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
Rozdział IV. drogi ewakuacyjne
Rozdział V. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
Rozdział VI. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk instalacji
Rozdział VII. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
Rozdiał VIII. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży
Rozdział IX. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich
Rozdział X. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych
Dział VII. Bezpeiczeństwo uzytkowania
Dział VIII. Higiena i zdrowie
Rozdział I. Wymagania ogólne
Rozdział II. Ochrona czystości powietrza
Rozdział III. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi 
Rozdział IV. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją bilogiczną
Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami
Dział X. Oszczędnośc energii i izolacyjność cieplna
Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe
Załacznik nr 1. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporzadzeniu
Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii
Załacznik nr 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odpornosci dachów na ogień zewnętrzny
Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MI z dn. 12 marca 2009 r.
Część I. Ogólna
Część II. Szczególowa
Ocena skutków regulacji (wyciag)
Wskazówki do korzystania z wydania 8 Poradnika